فصل اول – کلیات

ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

8 شهریور 1399
ماده ۱۰ – در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می ‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین ‌خواهد شد. تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می ...

ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

8 شهریور 1399
ماده ۱۱ – اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند ‌بود. ..