• قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار

قانون طرز جلوگیری از بیماری های مقاربتی و بیماری های واگیردار مصوب 1320

قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 11 خرداد ماه 1320 ‌فصل اول – بیماریهای آمیزشی ‌ماده یکم – در نقاطی که وزارت کشور آگهی خواهد داد از تاریخ آگهی تا یک ماه مبتلایان بیماریهای آمیزشی مکلفند اقدام به درمان خود کنند. تبصره – مقصود از بیماریهای آمیزشی – سوزاک – کوفت (‌سیفلیس) آتشک (‌شانکرنرم) است در هر نقطه از بدن که واقع باشد. ‌ماده دوم – درمان و مداوای بیماریهای آمیزشی در کلیه بنگاه‌های بهداری در دوره واگیری بیماری برای همه و در دوره‌های دیگر برای اشخاص‌بی‌بضاعت رایگانی است. ماده سوم – درمان نزد هر ..
27 خرداد 1400