محجورین و قوانین مخصوص آن

محجورین صغیر غیر رشید مجنون وکیل محجور وکیل حجر وکیل صغیر


 

محجور کسی است که به دلایل گوناگون قانونی اهلیت انعقاد معامله را ندارد که به سه دسته صغیر، مجنون و غیر رشید تقسیم می شود.ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشعار می دارد:  صغیر ، مجنون و غیر رشید محجور محسوب شده و لذا حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند.

پس کسی که اهلیت استیفاء برای انعقاد عقد نداشته باشد محجور محسوب می شود.

محجورین و قوانین مخصوص آن

شناخت انواع محجورین در قوانین حقوقی از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از دعوا می تواند با استناد به آن قضاوت شود.

وکیل ملکی می تواند در انعقاد قرارداد با شخصی که محجور بوده ، آن قرارداد را فاقد اعتبار بداند و دادخواهی کند.

 

گروه وکلای حق وران

گروه وکلای حق وران

تعریف محجورین درقانون مدنی :

در قانون مدنی ماده 190 محجورین را اینگونه تعریف کرده اند:

محجور کسی است که به دلایل گوناگون قانونی اهلیت انعقاد معامله را ندارد که به سه دسته صغیر، مجنون و غیر رشید تقسیم می شود.ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشعار می دارد:  صغیر ، مجنون و غیر رشید محجور محسوب شده و لذا حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند.پس کسی که اهلیت استیفاء برای انعقاد عقد نداشته باشد محجور محسوب می شود. شایان ذکر است که ورشکسته از محجورین به حساب نمی آید.

 لذا بر اساس تعریف فوق محجورین، سه دسته اند. که در ادامه به انها میپردازیم.

انواع محجورین وحدود حجر آنها:

صغیر:

بر اساس مقررات قانونی مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷، صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد.

مطابق فقه اسلام و نیز مقررات قانون مدنی سن بلوغ در دختران، 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است.

به عبارت دیگر، چنانچه فردی زیر سن بلوغ قرار داشته باشد، صغیر شناخته می‌شود. صغار به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

1- غیر ممیز: یعنی طفلی که قوه تمییز و تشخیص ندارد.

2- ممیز: به طفلی اطلاق می‌گردد که قوه تمییز و تشخیص داشته و به صورت نسبی خوب و بد و سود و زیان را تشخیص می‌دهد.

گروه وکلای حق وران

مسئولیت مدنی صغیر به چه معناست؟

مطابق ماده ۷ از قانون مسئولیت مدنی ،کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران می شود. هرگاه صغیر باعث ضرر غیر شود، ضامن است.

اعمال حقوقی صغیرچگونه است ؟

تمام اعمال حقوقی صغیر غیرممیز به دلیل نداشتن قوه تمیز و درک و اراده باطل و بلااثر بوده و بر آن هیچ اثری بار نمی شود.

اما در خصوص اعمال صغیر ممیز می بایست قائل به تفکیک شد؛ چرا که مبنای حجر ایشان فقدان اراده نیست بلکه حمایت از خود اوست و این حمایت باطل بودن تمام اعمال او را اقتضا نمی کند. بنا به ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض نماید، مثل قبول هبه بلاعوض.

 

شاید شما به این مطلب علاقه مند باشید : 

 سهم الارث ورثه محجور (سوال 1143) 

اثبات محجوریت پس از فوت (سوال۱۰۸۲) 

سوال 890 ( انتخاب قیم برای محجور ) 

مجنون:

1- مجنون دائمی: به فردی که همواره دچار جنون بوده و افاقه‌ای در خصوص او رخ نمی‌دهد، مجنون دائمی می‌گویند.

2- مجنون ادواری: به شخصی که یک دوره در جنون و دوره دیگر در افاقه (سلامت عقل) به سر می‌برد، مجنون ادواری می‌گویند.

قابل توجه است که بر اساس ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

اعمال حقوقی مجنون چگونه است؟

بنا به ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است

  • تمام اعمال حقوقی مجنون دائمی مطلقاً باطل است.
  • اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه نافذ و صحیح است. اعمال حقوقی وی در حالت جنون به جهت فقدان قصد، مطلقاً باطل است (مجنون یا جنونش دائمی است یعنی همیشه دارای حالت جنون است یا جنونش ادواری و موقت است).
  • معامله ای که مجنون رأساً منعقد می نماید باطل است. بنابراین با اذن و اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم معامله صحیح    نمی شود به دلیل عدم وجود اراده در او.

سفیه غیر رشید:

به افرادی سفیه یا غیررشید اطلاق می‌گردد که علیرغم آن که به سن بلوغ رسیده‌اند، قدرت تشخیص سود و زیان را در مسائل اقتصادی ندارند.

یعنی اگر معامله‌ای را منعقد نمایند نمی‌توانند متوجه سودده یا زیان‌ده بودن آن معامله شوند.

اگرچه قانون ایران در خصوص سن رشد سکوت نموده است، لیکن بر اساس عرف جامعه و نیز رویه قضایی هر فردی که به سن 18 سال تمام برسد، عرفاً رشید محسوب می‌گردد. مگر این که عدم رشد او به نحوی برای دادگاه محرز گردد.( ماده 1214 قانون مدنی )

معاملات سفیه چگونه است؟

  1. تملکات بلاعوض: این نوع از معاملات سفیه بنا به قسمت دوم ماده 1214 قانون مدنی، بدون اجازه ولی صحیح می باشد در واقع مانند صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض را بدون اجازه و تأیید ولی یا قیم بپذیرد.
  2. تملیکات بلاعوض: باطل است ولو با اذن و اجازه ولی یا قیم یا وصی؛ مگر آنکه تملیک بلاعوض به قصد امور تربیتی و اخلاقی باشد.
  3. معاملات معوض: این نوع معاملات سفیه بنا به  قسمت اول ماده 1214غیر نافذ است و با اجازه یا اذن ولی یا قیم یا وصی او صحیح می شود.
  4. اعمال حقوقی غیر مالی سفیه اعم از عقد و ایقاع مانند نکاح و طلاق صحیح می باشد.

 

شاید شما به این مطلب علاقه مند باشید : 

 0 تا 100 تعیین قیم برای افراد محجور تا اختیارات قیم

 سوال 243( معامله به تقلب با فرد محجور) 

سوال233(صورت برداری از اموال محجور در زمان نصب قیم)  

اعمال حقوقی محجورین:

تمامی اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز و مجنون، اعم از تملیک و تملک باطل است و اعمال حقوقی سفیه و صغیر ممیز در خصوص تملکات بلاعوض بدون نیاز به تنفیذ ولی یا قیم صحیح است. سایر اعمال حقوقی این افراد قبل ازتنفیذ غیر نافذ می باشد.

نیاز به حضور وکیل محجورین:

طبق قانون تنها کسی حق معامله اموال خود را دارد که یا مالک باشد یا نمایندگی قانونی از سوی مالک داشته باشد. قیم یا سرپرست محجورین نیز از این نمایندگان قانونی محسوب می شوند که با حکم دادگاه مسئولیت امور محجورین را بر عهده می گیرند.

قیم می‌تواند به نمایندگی از فرد محجور (صغیر، مجنون و سفیه) امور مالی او را مانند خرید و فروش اموال، انعقاد قرارداد، امور مربوط به اجاره و سایر امور مالی و اداری برای اداره اموال او را انجام دهد.

اگر محجور ولی یا قیم داشته باشد اما این افراد برخلاف وظایف قانونی خود و به ضرر محجور عمل نماید و اقدامات لازم برای طرح شکایت از سوی محجور را انجام ندهند مطابق قانون، دادستان رأسا موضوع را تعقیب می کند تا ضرر و زیان بیشتری به محجور وارد نشود.

با توجه به پیچیدگی های قانونی و حساسیت امور مربوط به محجورین، این افراد یا ولی و قیم آن ها برای اموری مانند اثبات حجر، رسیدگی به اعمال حقوقی و انجام معاملات، نیازمند دریافت راهنمایی و اخذ مشورت حقوقی از وکیل متخصص در این زمینه هستند چرا که یک وکیل امور محجورین با تجربه و تخصصی که در این امور دارد می تواند به بهترین شکل موکل خود را راهنمایی کند و در صورت وجود پرونده یا دعاوی مربوط به امور محجورین برای موکل خود، به بهترین نحو این نوع دعاوی را حل و فصل کند.

حرف آخر:

یک وکیل متخصص در امور محجورین با تسلطی که بر قوانین و مقررات حقوقی و امور مربوط به محجورین و قیمومیت و ولایت و سرپرستی بر این افراد دارد و با توجه به تخصص و تجربه خود در این حوزه می تواند دعاوی و مسائل مربوط به این افراد را به نتیجه مورد نظر موکل هدایت کند و در امور مربوط به محجورین به موکل خود راهمایی و مشورت لازم را بدهد. پس حتما با وکلای محجورین حق وران مشاوره لازم را اخذ نمایید.

 

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

مشاوره حقوق محجورین در معاملات ملکی

برای انجام مشاوره حقوقی از طریق دکمه زیر اقدام کنید

وکیل ملکی متخصص در اسرع وقت به سوال شما پاسخ خواهند داد. مشاهده سایر سوالات و پاسخ ها  در اینجا .

گروه وکلای حق وران پاسخگوی سوالات حقوقی شما در مسائل مختلف از قبیل حقوق زوجین ، حق موجر و مستاجر ، قاچاق کالا و ارز و …. می باشد.

حق وران در این لینک به معرفی 8 وکیل  خوب تهران میپردازد تا با شناخت کامل از هر وکیل بتوانید مشاور حقوقی خود را انتخاب کنید.

خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره :

حضوری 

تلفنی 

آنلاین 

می باشد.

در صورتی که تمایل به دریافت مشاوره حقوقی در کمترین زمان ممکن را دارید و یا نیاز به مشاوره تلفنی دارید از بخش مشاوره تلفنی حق وران اقدام نمائید تا در کمترین زمان به پاسخ سوالات خود برسید.

یکی از خدمات محبوب کاربران گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان می باشد.

برای گرفتن پاسخ سوالات حقوقی خود به صورت رایگان می توانید از بخش پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *