شکایت ازپزشک به دلیل قصور وی

نحوه شکایت از پزشک


قصور پزشکی به هرگونه فعل یا کوتاهی پزشک در حین درمان بیمار ،که از هنجارهای پذیرفته شده در جامعه پزشکی عدول کرده و باعث آسیب به بیمار می شود، تعریف می شود.

مجازات قانونی پزشک درصورت اثبات جرم وی می تواند اینگونه باشد: براساس ﻣﺎﺩﻩ 616 قانون مجازات اسلامی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﯼ ﺑﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﯾﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺎﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺍﻭﻟﯿﺎﯼ ﺩﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯼ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ – ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

نظام سلامت وجرائم پزشکی:

نظام سلامت یکی از بخش‌های مهم فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی هر کشور است که سالانه منابع زیادی را صرف رفع نیازهای بهداشتی و درمانی می‌کند . دغدغه اصلی سیاست گذاران نظام سلامت صرف هزینه های قابل توجهی در حوزه سلامت است و از این رو به هدر رفت منابع در نظام سلامت توجه دارند.

بخشی از این اتلاف منابع ناشی از تخلفات، خطاها و نارسایی های مربوط به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است که به طور کلی به آن قصور پزشکی می گویند. قصور پزشکی زمانی رخ می دهد که بیمار به پزشک مراجعه می کند و او مسئولیت مراقبت و درمان را بر عهده می گیرد، اما پزشک بر خلاف موازین پزشکی قابل قبول عمل کرده یا عمل می کند و بار روانی، جسمی و مالی بر بیمار تحمیل می کند.

 قصورپزشکی:

قصور پزشکی به هرگونه فعل یا کوتاهی پزشک در حین درمان بیمار ،که از هنجارهای پذیرفته شده در جامعه پزشکی عدول کرده و باعث آسیب به بیمار می شود، تعریف می شود.

قصور پزشکی معضلی جدی در نظام سلامت است و یکی از عوامل خطر برای ایمنی بیمار است که به بیمار آسیب می رساند و هزینه های بیمار را افزایش می دهد.بیمار آسیب دیده باید نشان دهد که پزشک در ارائه مراقبت ازوی سهل انگاری کرده و این سهل انگاری منجر به آسیب شده است.

به طورکلی قصور پزشکی ، زمانی رخ می دهد که یک بیمارستان، پزشک یا سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی، از طریق یک عمل یا کوتاهی سهل انگارانه، به بیمار آسیب وارد کنند.

شکایت ازپزشک به دلیل قصور وی
نحوه شکایت از پزشک

تفاوت قصورپزشکی باتقصیرپزشکی:

قصور پزشکی : پزشک ،غیرعمد، ناخواسته و از روی بی احتیاطی و یا عدم دانش و مهارت کافی دردرمان بیمار، ناخواسته موجب انجام عمل اشتباهی می شود که مجازات آن فقط جنبه ی مدنی دارد. قصور پزشکی زمانی رخ می دهد که یک بیمارستان، پزشک یا سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی، از طریق یک عمل یا کوتاهی سهل انگارانه، به بیمار آسیب وارد کنند.

ولی در تقصیر پزشکی، پزشک ،ازروی عمد، کاملا آگاهانه وبااراده وقصد ونیت قبلی مرتکب عملی بر خلاف وظایف خود شده است. که اگراین تقصیراثبات شود مجازات وی جنبه کیفری دارد.

احراز قصورپزشک:

برای احراز قصورپزشک ، این عناصر قانونی باید ثابت شود:

 • کوتاهی پزشک درانجام وظیفه نسبت به بیمار
 •  آسیب ناشی از کوتاهی ونقض درعملکرد پزشک
 • خسارات ناشی از قصور نسبت به بیمار

بیشترین  شکایت بیماران یا اطرافیان بیمار از پزشکان در خصوص خطا در تشخیص، بی‌احتیاطی ، سهل انگاری در معالجه و درمان بیماران یا مراقبت‌های پس از عمل جراحی است.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره و وکالت حقوقی

 جرائم پزشکی :

جرایم پزشکی نوعی جرم شغلی است و شامل طیف گسترده ای از فعالیت های غیرقانونی است که در حرفه پزشکی انجام می شود. انجام عملیات غیرضروری عمدی یاغیرعمد که می‌تواند باعث آسیب جدی به بیمارشود.

 

 تخلفات و جرائمی که درصورت بروز ، می توان ازپزشک شکایت نمود :

 •  سهل انگاری و بی احتیاطی پزشک
 •  دریافت صورتحساب متقلبانه وعدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی
 • فریب دادن بیماربا تبلیغات اغواکننده
 • نداشتن دانش ومهارت کافی درارائه خدمات به بیمار
 • انجام آزمایش های غیرمرتبط با وضعیت بیمار
 • تجویز داروی اشتباه وتقلبی
 • فاش کردن اسرار بیمار و اطلاعات شخصی و نوع بیماری وی
 • خودداری ازپذیرش بیمار
 • وبه طورکلی کوتاهی درانجام وظایف شغلی وعدم رعایت مقررات صنفی وحرفه ایی
 • انجام درمان یاجراحی خارج ازحیطه تخصصی
 • فوت بیمار،نقص عضو یا واردآمدن آسیب جدی  به بیمار

مراقبت از بیمار جزء ضروری خدمات مراقبت های بهداشتی محسوب می شود و طیف وسیعی از کارکنان پزشکی و پیراپزشکی در این زمینه مشارکت دارند.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

شکایت ازپزشک:

بهتراست بدانیم که همیشه حق بابیمارنیست .بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون نظام پزشکی و آیین نامه مربوط، اگر پزشکی قصور کند و عملی خلاف تعهد پزشکی خود انجام دهد به طوری که این عمل موجب وارد آمدن آسیب به بیمار شود، در این صورت بیمار می‌تواند از پزشک خود بابت آسیب‌های وارده و درمان ناکافی ونامناسباز پزشک خود شکایت کند.

مراجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به جرائم پزشکی وشکایت ازپزشک:

مراجع رسیدگی کننده به شکایت علیه پزشک به شرح ذیل می باشد:

 1. دادسرای جرائم پزشکی
 2. دادگاههای عمومی
 3. شورای حل اختلاف برای دیه کمتراز 5میلیون تومان
 4. سازمان تعزیرات حکومتی
 5. سایت سازمان نظام پزشکی

با توجه به پیچیدگی نظام سلامت و اینکه هیچ سیستم بدون نقصی وجود ندارد، وقوع خطاهای پزشکی در همه کشورها اجتناب ناپذیر است.

آگاهی مردم از حقوق فردی خود ، افزایش پیچیدگی فناوری پزشکی، افزایش چشمگیر تعداد جمعیت ، همکاری گروه های مختلف درمانی در ارائه خدمات به بیماران، خستگی ناشی از حجم کارروزانه و نیاز به داشتن اطلاعات زیاد در مورد سیستم های بهداشتی از جمله عوامل افزایش شکایات است.

برای شکایت ازپزشک باید کلیه مدارک در پرونده پزشکی بیمار و سیر درمان دارویی پزشک موجود باشدو چنانچه عمل جراحی  انجام شـده باشد، باید تمام مدارکی که موجوداست ضمیمه شکوائیه گردد.کلیه عکس‌های رادیولوژی، ام آر آی و هرگونه اسکن و آزمایشی که انجام شده را در پرونده درج نمایید.

 

مراحل شکایت ازپزشک :

قبل از ثبت شکایت بهتر است که مواردزیررعایت شود:

 جلسه صلح و سازش در شورای حل اختلاف، بیمار از شکایت خود و با دریافت جریمه‌ای و غیره گذشت کند. البته برای مواردی که قصور و اثرهای آن خیلی حاد نباشد.
پرونده پزشک بعد از ثبت به کمیسیون‌های تخصصی ارسال می‌شود تا میزان قصور او مشخص شود. قاضی بعد از بررسی مدارک ارسال شده از سمت کیمیسیون تخصصی، رأی را صادر خواهد کرد.
در مراحل ابتدایی، در صورت نیاز و البته امکان، بیمار به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند تا میزان آسیب به او مشخص شود.

گروه وکلای حق وران

روندثبت شکایت:

 1. مراجعه به دفترخدمات الکترونیک قضایی
 2. تهیه دادخواست یاشکوائیه ،به انضمام مدارک لازم دردفتر خدمات الکترونیک قضایی (ارسال شکایت توسط دفترخدمات قضایی به سازمان مربوطه انجام می‌شود.)
 3. ارسال ابلاغیه رسیدگی برای حضور و ارائه توضیحات لازم
 4. احظار پزشک و استعلام مدارک از مرکز درمانی خاص
 5. بررسی پرونده و صدور دستور لازم.

جرائم پزشکی درقانون:

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی:

  هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد.

یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره ۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصره ۲- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید.

ماده ۴۹6 قانون مجازات اسلامی:

پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده(۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره۱ – در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره۲ – در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده(۴۹۵) این قانون عمل می شود.

ماده 497 قانون مجازات اسلامی

ماده 500 قانون مجازات اسلامی

محاسبه دیه جرائم پزشکی چگونه است:

تعیین دیه بر عهده کمیسیون پزشکی بوده که شامل درصدی از دیه کامل است. میزان دیه به میزان آسیب وارده بربیمار،  محاسبه می‌شود. لذا  قصور پزشکی در میزان دیه اثر دارد. اما درنهایت دادگاه میزان  دیه را باتوجه به نظر پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی تعیین خواهد کرد.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

سخن پایانی:

 در این مطلب توضیح دادیم که جرایم پزشکی چیست .قصورپزشکی چیست وتفاوت آن باتقصیرکدام است. درپایان باید عنوان نمود کوتاهی دردرمان بیمار به صورت عمدی و غیر عمدی  که باعث آسیب به بیمار یا فوت او شود، جرم محسوب می‌شودوبیمار می‌تواند از طریق شورای حل اختلاف ،سازمان نظام  پزشکیو.. از پزشک شکایت کرده و در صورت تأییدشدن جرم، میزان مشخصی دیه دریافت کنند.

در صورتی که سوالی در مورد جرائم پزشکی ، قصورپزشک یانحوه شکایت ومراحل آن .. را دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

 

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

خانم آخرتیمشاهده نوشته ها

Avatar for خانم آخرتی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *