تعرض جنسی در کودکی

تعرض جنسی در کودکی


تعرض جنسی در کودکی هرگونه آزار و تجاوزجنسی به کودک است که می تواند شامل مجموعه ای از آسیب های فیزیکی و روانی حاد و در نهایت بی اعتمادی نسبت به محیط اجتماعی گردد.

در کشور ایران جهت بررسی موضوع فوق می توان به قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رجوع کرد؛ همچنین کنوانسیون حقوق کودک هم شامل مواد قانونی جهت حمایت از کودکان است که کشور ایران در سال 1372 به ان پیوسته است.

طبق تعریفی که پیمان نامه بین المللی حقوق کودک ارائه کرده است کودک منظـور از کودک هر انسـان زیر سـن ۱۸ سـال اسـت، مگـر ایـن که طبـق قانون قابـل اجـرا در مورد کـودک، سـن قانونی کمتر تعیین شـده باشـد.

مطابق با ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تعریف طفل هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است و نوجوان هر فرد زیر هجده ‌سال کامل شمسي که به سن بلوغ شرعی رسیده است می باشد.

تعرض جنسی در کودک
تعرض جنسی در کودک

از جمله مهمترین مصادیق کودک آزاری به شرح زیر می‌باشد:

 • زنا
 • لواط
 • تفخیذ
 • مساحقه
 •  پدوفیلی
 • هرگونه لمس یا تماس بدن بدون رضایت
 • هر نوع ابراز نظر جنسی
 • درخواست رابطهی جنسی
 • چشم‌چرانی و خیره نگاه کردن
 • نمایش چیزهای بی‌ادبانه و توهین‌آمیز در برابر فرد یا جمع
 • نمایش حرکات یا رفتارهای بدنی حاوی مضامین جنسی
 • شوخیهای جنسی
 • توهین با الفاظ جنسی
 •  اغوا نمودن و یا وادار نمودن کودک به هرگونه رفتار جنسی غیرقانونی
 • بهره‌کشی از کودک در فحشا و سایر رفتارهای جنسی غیرقانونی هرزه‌نگاری

چنانچه مورد سو استفاده در هریک از جرایم فوق قرار گرفته اید میتوانیدبا مشاوره حقوقی با وکیل خوب تهران در حوزه تخصصی کودکان بدلیل اهمیت موضوع در 24 ساعت شبانه روز مشاوره داشته باشید.09129426674

علایم تعرض جنسی در کودکی
علایم تعرض جنسی در کودکی

علائم تجاوز در کودک

 1. احساس گناه
 2. ترک کارهای معمولی
 3. افسردگی
 4. احساس ترس
 5. فاصله گرفتن از محیط اجتماعی
 6. عفونت های مقاربتی در کودک

اقدامات حمایتی قانون در برابر آزارجنسی کودکان (تعرض جنسی در کودکی) به چه صورت است؟

براساس ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک ، کشـورهای عضـو کلیـه اقدامـات تقنینی، اجرایـی، اجتماعی و آموزشـی لازم را بـه عمـل خواهنـد آورد تـا از کـودک در حالیکـه ‌ تحـت مراقبـت والدين يا سرپرسـت قانونـي يـا هر شـخص ديگـري قـرار دارد، در موارد زیرحمایت به عمـل آوردند:

 • کلیه اشـکال خشـونت جسـمی یا روانی
 • صدمـه یا آزار
 • بـی توجهـی یـا رفتـار توام بـا سـهل انگاری
 • سـوء رفتـار یا بهره کشـی
 • سوءاسـتفاده جنسـی

همچنین مطابق با ماده فوق اقدامـات حمایتـی شـامل موارد زیراست :

 • ایجـاد برنامه هـای اجتماعـی جهـت فراهـم نمـودن پشـتیبانی از کـودک و سرپرست وی
 • پشـتیبانی از دیگر شـکل های پیشـگیری
 • شناسـایی
 • پشتیبانی از گزارش
 • ارجاع
 • تحقیـق
 • درمـان
 • پیگیـری مـوارد سـوءرفتار بـا کـودک
 • پشـتیبانی از پیگـرد قضایـی
تعرض جنسی در کودکی
تعرض جنسی در کودکی

مستند به ماده ۳۴ کنوانسیون کشـورهای عضـو متعهـد میشـوند از کـودک در برابـر کلیـه اشـکال بهره کشـی و سوءاسـتفاده جنسـی حمایـت کننـد. بدین منظـور، متعهـد میشـوند به ویـژه کلیـه اقدامات مقتضـی ملی، دوجانبـه و چندجانبـه را بـه عمل آورند تا از مـوارد زیر جلوگیری شود:

 • تشـویق و ترغیـب یـا وادار کـردن کودک بـه پرداختن به هرگونه فعالیت جنسـی سوءاسـتفاده جنسـی غیرقانونی
 • اسـتفاده اسـتثمارگرانه از کـودکان در فحشـا یـا دیگر اعمال جنسـی غیر قانونی
 • اسـتفاده اسـتثمارگرانه از کـودکان در نمایش هـا یـا مطالـب هرزه نـگاری پورنوگرافیـک

مجازات تعرض جنسی در کودکی در قانون ایران چیست؟

به موجب بند ث ماده 8 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مجازات آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامي است.

نکته :

هرگاه بي‌توجهي و سهل‌‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌شوند، در خصوص بند «ت» اين ماده در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند. كه اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

مطابق با ماده فوق منظور از بی توجهی و سهل انگاري موارد زیر است:

 • کوتاهی در انجام تکالیفی از قبيل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان
 • وظايف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است

براساس ماده۱۰قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي
۳- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه هفت قانون مجازات اسلامي
۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي
۵- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي
۶- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي
۷- استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط
۸- واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي
۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي

قانون‌گذار شرط اعمال مقررات ماده 10 قانون را تنها در صورتی مجاز می‌داند که مجازات مرتکب مشمول حد نباشد، زیرا مقنن شرط اعمال ذیل ماده را منوط بر حدی تلقی نشدن رفتار بیان نموده است.

مجازات تعرض جنسی در قانون ایران چیست؟
مجازات تعرض جنسی در قانون ایران چیست؟

قانون‌گذار صراحتاً در ابتدای ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 بیان میدارد که هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم به ترتیب بندهای این ماده مجازات خواهد شد.

از جمله مهمترین مجازات های تعرض جنسی در کودکی براساس قانون مجازات اسلامی ایران میتوان به موارد ذیل اشاره داشت:

وفق تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. همچنین در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. دختر نابالغ منظور زیر 9 سال تمام قمری است

مجازاتی که در این مورد جاری میشود بند ت ماده 224 ق.م.ا است که زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی در آن موجب اعدام زانی است.
ماده 238 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به مساحقه در این مورد قانونگذار به طور کلی به آن پرداخته است.

مصادیق دیگر، لواط و تفخیذ است در ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط این‌گونه تعریف شده است: لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازهی ختنهگاه (حشفه) در دبر انسان مذکر است.

مطابق با ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن مجازات مرد عاقل و بالغی را که با فردی لواط کرده است، در صورتی که این عمل را با عنف و اکراه انجام دهد و محصن باشد اعدام اعلام کرده و در غیر این صورت به صد ضربه شلاق محکوم میشود. مجازات مفعول لواط نیز چه محصن باشد و چه غیر محصن، در هر صورت اعدام تعیین شده است.

چنانکه به نظر میرسد قانون‌گذار از لحاظ سنی در تعیین مجازات لواط بین فرد بالغ و نابالغ تفاوتی قائل نشده است. لکن در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 112 مقرر می‌دارد چنانچه مرد عاقل و بالغی با نابالغی لواط کند فاعل اعدام میشود و مفعول نیز اگر مکره نباشد به 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود.

بر اساس ماده 113 نیز مجازات نابالغی که نابالغ دیگر را وطیء کند در صورتی که یکی از آن‌ها مکره نباشد به 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شوند.

تعرض جنسی در کودکی
تعرض جنسی در کودکی

تفخیذ

تفخیذ نیز در ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تعریف شده است و در ماده 236 برای فاعل و مفعول مرتکب این جرم صد ضربه شلاق حدی در نظر گرفته شده است و از این لحاظ تفاوتی میان محصن و غیر محصن و عنف یا غیر عنف نمی‌باشد.

میثاق حقوق کودک که به تصویب اکثر دولت های سازمان ملل متحد رسیده است به جهانی شدن تقبیح و جرم انگاری
کودک آزاری در ایران کمک شایانی نموده است و با تکمیل و بررسی مواد این کنوانسیون در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مجازات هایی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

با توجه به اهمیت این موضوع و وفور پرونده های مرتبط با کودک آزای در صورت مشاهده این امر می توانید با وکیل تجاوز جنسی جهت پیشگیری یا تسریع روند پرونده ها مشاوره بفرمایید.

تیم وکلای حق وران اماده ی پذیرش وکالت در تمامی پرونده های مرتبط با تعرض و تجاوز جنسی کودکان می باشد.

الف) سوءرفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي که سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قراردهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده جنسي، توهين یا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتي كه جنبه تأديبي نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.

ب) بهره کشی اقتصادی: بهكارگيري غيرقانوني طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به كار يا خدمتي که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

پ) معامله: خريد و فروش يا هرگونه اقدام غیرقانونی كه به موجب آن طفل يا نوجوان در ازاي پرداخت وجه يا امتياز و ساير موارد در اختيار ديگري قرار مي‏گيرد.

ت) فحشاء: هرگونه به‌كارگيري و يا واداركردن طفل و نوجوان در فعاليت‏هاي جنسي براي خود يا ديگري.

ث) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.

ج )مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتي یا تصویری که به‌صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.

چ) هرزه نگاری: تهيه و توليد هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی يا اندام جنسی باشد.

ح) خطر شديد و قريب‏ الوقوع: وضعيتي كه حيات يا سلامت جسمي يا رواني طفل و نوجوان به شدت تهديد و در معرض آسيب قرار گيرد، به‌نحوي كه مداخله فوري و چاره ‏جويي را ايجاب نمايد.

 

ملیحه شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for ملیحه شفیعی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *