جرم منازعه در حالت مستی

جرم منازعه در حالت مستی


 جرم منازعه در حالت مستی

منازعه چیست؟

منازعه به معنای هرگونه دعوا و درگیری و در اصطلاح حقوقی ،عملی است که با سوء نیت و شرکت در نزاع منجر به وقوع جرم می‌گردد؛عنصر قانونی منازعه ماده 615 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که در ماده مذکوربرای  جرم منازعه در حالت مستی مجازات هایی پیش بینی شده است.

حالت مستی چیست؟

مستی منجر به اختلال حالات روحی و جسمی در اشخاص به صورت غیرعادی و گذرا می باشد که به واسطه استعمال هر ماده ی مست کننده ای ایجاد می گردد. شرب خمر در حقوق به مصرف نوشیدنی هایی عنوان می شود که منجر به مستی گردند.

براساس ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر در تمامی موارد زیر منجر به حد می گردد:

⦁ خوردن ،تزریق ،تدخین
⦁ مصرف کم یا زیاد
⦁ جامد یا مایع یودن
⦁ مست کننده باشد یا نه
⦁ خالص باشد یا مخلوط

 

جرم منازعه در حالت مستی
جرم منازعه در حالت مستی

برابر قانون نزاع در چه صورتی محقق می‌شود؟

مستند به ماده 614 قانون مجازات اسلامی  جرم منازعه در حالت مستی در صورتی واقع می گردد که شخص عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منجر به موارد ذیل گردد:

 • (1 موجب نقصان
 • (2 شکستن
 • (3 از کارافتادن عضوی از اعضا
 • (4 منتهی به مرض دائمی
 • (5 فقدان عضو
 • (6 نقص عضو
 • (7 زوال عقل مجنی علیه

چون که منازعه درگیری جسمی بوده و نزاع لفظی نیست شرط تحقق در قانون نزاع عدم تشخیص کیفیت فعل مجرمانه در منازعه می‌باشد چون اگر بتوان اقدام به شناسایی مرتکب اصلی نمود با شخص مرتکب در خصوص ضرب و جرح عمدی مجازات تعیین می‌شود.

برای محرز شدن رابطه علت صدمه و منازعه بسیار ضروری است چون اگر نزاع نبود صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد بر همین اساس در قانون قید شده که در نزاعی که صدمه وارد شده به واسطه تصادف یا افتادن بر زمین در زمان فرار صورت بگیرد را شامل نمی‌شود.

لذا  جرم منازعه در حالت مستی محقق می‌شود که مداخله در واقعه درگیری و منازعه صورت گرفته باشد حتی اگر شخص مرتکب اقدامی به انجام صدمه زدن نکرده باشد و از لحاظ شرکت کردن در دعوا و تحقق نتایج مثل قتل نقص عضو ضرب و جرح باعث محکومیت هر یک از مرتکبین به کیفر مطروحه قانونی خواهد بود و الزامی نیست که مشارکت کننده در نزاع ضرب یا جرحی وارد کرده باشد .

 جرم منازعه در حالت مستی
جرم منازعه در حالت مستی

اقسام نزاع بر حسب مجازات

 • (1 نزاع شخصی : بین دو یا چند نفر به علت اختلافات شخصی و روابط بین افراد ، درگیری به وجود می آید.
 • (2 نزاع دسته جمعی : در نزاع دسته جمعی معمولاً چون تعداد نفرات از دو نفر به بالا می‌باشند مجازات یکسانی تعیین می‌شود چون که باعث می‌شود هر یک از افراد شریک در نزاع فاعل مستقل را تحمل می‌کنند
 • (3 نزاع بسیط :به درگیری‌های روی یک موضوع خاص که با حل مسئله می‌توان به آن خاتمه داد گفته می‌شود.
 • (4 نزاع جوهری : در نزاع جوهری معمولاً اختلافات این گروه‌های مختلف اجتماعی می‌باشد که بر روی مسائل اجتماعی سیاسی و اقتصادی تمرکز دارند
 • (5 نزاع دینی : درگیری‌های این نوع نزاع معمولاً بین اتباع تدین‌های مختلف می‌باشد.
  دعاوی و نزاعات به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند :
 • (1 نزاع سلمی :افراد با یکدیگر همکاری دارند تا بر روی یک مسئله به توافق نظر برسند.
 • (2 نزاع عنیب : طرفین نزاع به دنبال پیروزی و غالب شدن بر یکدیگر هستند که معمولا در این نزاعات خشونت و اعمال نیرو مشاهده می شود.

دفاع مشروع در صورت وقوع نزاع چگونه محقق می‌شود؟

براساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس،عرض،ناموس،مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ؛ در صورت اجماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

 • (1 رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرور داشته باشد.
 • (2 دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
 • (3 توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله انان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
جرم منازعه در حالت مستی4
جرم منازعه در حالت مستی4

دفاع مشروع از دیگری در چه صورتی جایز است ؟

 • (1 شخص از نزدیکان دفاع کننده باشد.
 • (2 مسئولیت دفاع از وی با دفاع کننده باشد.
 • (3 شخص مورد حمله واقع شده ناتوان از دفاع باشد.
 • (4 شخص درخواست کمک برای دفاع داشته باشد.
 • (5 شخص در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

پرداخت دیه در صورت تحقق نزاع چگونه است ؟

معمولاً پرداخت دیه زمانی تعیین می‌شود که به یک دلیل قانونی امکان قصاص امکان‌پذیر نیست یا طرفین دعوا با گرفتن دیه به جای قصاص اقدام به توافق و ترازی می‌کنند.

مدت زمان پرداخت دیه بر حسب نوع جنایت متفاوت می‌باشد می‌تواند یک سال قمری دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت در نظر گرفته شود.

اثر گرفتن رضایت در نزاع دسته جمعی

از آنجایی که جرم نزاع دسته جمعی جز جرایم غیر قابل گذشت است در روند مجازات فرقی نمی‌کند که در این گونه دعاوی شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا خیر .

چرا که برای این گونه جرایم تغییر و رسیدگی و اجرای مجازات صورت می‌گیرد.برای اطلاعات بیشتر وکیل خوب تهران در حوزه تخصصی شرب خمر میتواند هم اکنون پاسخگو باشد.

اثر گرفتن رضایت در نزاع دسته جمعی
اثر گرفتن رضایت در نزاع دسته جمعی

نکته:

در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشد و شاکی رضایت دهد رضایت وی از جهات تخفیف مجازات خواهد بود و ممکن است با گذشت وی در مجازات متخلفین ، تخفیف داده شود.

⦁ نزاع مطابق ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی بر حسب مورد به مجازات‌های زیر محکومیت دارد:
⦁ نزاع منتهی به قتل حبس از ۱ تا ۳ سال
⦁ نزاع منتهی به نقص عضو حبس از ۶ ماه تا ۲ سال
⦁ نزاع منتهی به تخریب و خرابکاری محکوم به حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای مالی
⦁ نزاع تهدید به تخریب و خرابکاری مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای مالی
⦁ نزاع منتهی به تجاوز به حریم شخصی محکوم به حبس از یک ماه تا ۶ ماه یا جزای مالی
⦁ نزاع منتهی به تهدید و تجاوز به حریم شخصی مجازات حبس از 6ماه تا دوسال یا جزای مالی
⦁ نزاع منتهی به ضرر و زیان محکوم به جزای مالی نزاع منتهی به تهدید و ترسیم خطر محکوم به حبس از یک ماه تا ۶ ماه یا جزای مالی
⦁ نزاع تهدید به قتل محکوم به حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای مالی تهدید به ضرب و جرح محکوم به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای مالی
⦁ مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مجازات منازعه به شرح ذیل است:
⦁ در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
⦁ در صورتی که نزاع منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
⦁ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
نکته: براساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول ماده مذکور نخواهد بود.همچنین مجازات های مطرح شده در ماده 615 مانع اجرای قصاص یا دیه نیست.

جرم نزاع و دعوا در حالت مستی چه می‌باشد؟

مجازات  جرم منازعه در حالت مستی به حالات زیر متصور خواهد بود:

⦁ اگر به صورتی باشد که شخص سلاح خود را نشان دهد مجازات حبس از ۶ ماه تا دو سال تعزیری.
⦁ اگر شخص مست دست به سلاح ببرد مجازات حبس تعزیری از ۱ تا ۳ سال.
⦁ مجازات درگیری با پلیس حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال .

هر گونه عمل خطا و مرتکب جرم می تواند مجازات های متفاوتی را بری مجرم تعیین کند برای جزییات امر وکیل شرب خمر میتواند به شما در این زمینه مشاوره حقوقی فوری ارائه کند.
گروه وکلای حق وران آماده ی پذیرش وکالت دعاوی در تمامی منازعات می باشد و با ارائه دفاع مناسب به تسریع امر رسیدگی کمک می نماید.
ارتباط مستقیم با موسسه حق وران : 09129426674

 

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *