شکایت کارفرما از پیمانکار

شکایت کارفرما از پیمانکار


شکایت کارفرما از پیمانکار زمانی قابل مطرح شدن است که پیمانکار نسبت به تعهداتی که در قرارداد قید شده است کوتاهی کرده باشد یا اینکه می‌تواند طرح دعوا در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات کار یا عدم رضایت کارفرما از نحوه عملکرد پیمانکار باشد.

به خاطر اینکه این دعاوی به حداقل برسد باید موارد فسخ پیمان در قراردادها ثبت شود بهتر است برای ثبت شروط ضمن عقد حتماً از وکیل ملکی کمک بگیرید.

چرا که وکیل کمک می‌کند که تا شما در بخش‌های مختلف مثلاً دریافت خسارت؛ تاخیر داشتن در کار توسط پیمانکار یا نحوه پرداخت خسارت؛ تاخیر در کار یا شکایت کارفرما از پیمانکار بابت اضافه پرداخت را به مراجع مربوطه داشته باشد.

برای اینکه از صفر تا صد امور اطلاعات بیشتر داشته باشید ما ۱۰ وکیل خوب تهران در حوزه تخصصی ملکی شکایت کارفرما از پیمانکار را به شما معرفی خواهیم کرد شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز به صورت آفلاین و آنلاین و تلفنی در ارتباط باشید.

شکایت کارفرما از پیمانکار

در صورتی که شخصی انجام کاری را به دیگری بسپارد به واگذارنده کارفرما و به شخصی که مسئولیت انجام کار را به عهده گرفته است پیمانکار می گویند. در قوانین ایران، حقوق و تعهدات کارفرما و پیمانکار تعیین شده‌است.

برابر ماده ۲۲۱ قانون مدنی اگر شخصی تعهد به انجام کاری بدهد یا تعهد بدهد که کاری نکند، موظف است به تعهد خود عمل کند. در صورتی که پیمانکار در اجرای تعهدات خود کم کاری نموده است و کارفرما دارای نارضایتی در مورد عملکرد پیمانکار باشد، می تواند اقدام به طرح دعوا نماید.

در این مقاله به بررسی انواع خسارات وارده به کارفرما توسط پیمانکار و شکایت علیه وی پرداخته شده است.

 

شکایت کارفرما از پیمانکار چه زمانی طرح می گردد ؟

شکایت کارفرما از پیمانکار زمانی مطرح می شود که پیمانکار تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی خود را انجام ندهد یا به صورت ناقص انجام دهد.

زمانی که پیمانکار و کارفرما قرارداد پیمانکاری منعقد می کنند، پیمانکار تعهداتی را در قرارداد به عهده می گیرد که می بایست در طول مدت قرارداد این تعهدات را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

لذا زمانی که پیمانکار در انجام این تعهدات کوتاهی نماید، کارفرما تحت عناوین مختلف می تواند نسبت به طرح دعوا از پیمانکار اقدام کند.

برای مثال چنانچه پیمانکار ساختمان در اثر عملیات ساخت ملک خسارت به همسایه‌ی مجاور وارد کند، مالک آن در قبال مالکین مجاور مسئول جبران خسارت می باشد.

هر چند که خسارت ناشی از اهمال و قصور پیمانکار باشد. روابط بین مالک و پیمانکار بر اساس اصل حاکمیت اراده، نسبی بودن قرارداد محدود به طرفین قرارداد است و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست.

مالک پس از جبران خسارت حق دارد بر اساس شروط مندرج در قرارداد جهت اخذ خسارت پرداخت شده به پیمانکار مراجعه نماید. جهت تسریع امر مطالبه وجه التزام بهتر است با وکیل ملکی متخصص مشاوره نمایید.

یکی دیگر از مواردی که مسئولیت پیمانکار را بدنبال دارد، مسئولیت پیمانکار در قبال نیروی کار است بگونه ای که برابر مقررات پیمانکار ملزم به بیمه نمودن کارگران و سایر اشخاص دخیل در پروژه می باشد در غیر اینصورت تأمین اجتماعی، مالک ملک که در اکثر مواقع همان پیمانکار است را مسئول جبران خسارت می داند.

 

خواسته کارفرما در طرح دعوا علیه پیمانکار

وقتی کارفرما تصمیم به طرح دعوا می گیرد حسب مورد می تواند موارد زیر را از پیمانکار مطالبه کند:

1. تعهدات قراردادی: منظور تعهداتی است که کارفرما برابر قرارداد در برابر پیمانکار به عهده می گیرد که در صورت قصور در انجام آن تعهدات ملزم به ایفای آنها در برابر کارفرما می باشد. در این فرض کارفرما می تواند در دادگاه علیه پیمانکار طرح دعوا نماید.

2. عملکرد نامناسب: در صورتی که پیمانکار در عملکرد خود قصور داشته و موجب ایجاد مشکلاتی برای کارفرما شده باشد، کارفرما می‌تواند شکایت خود را در دادگاه ارائه کند و از توافق‌نامه و مدارک مربوطه بهره ببرد. نمونه عملکرد نامباسب در اجرای پروژه استفاده از مصالح نامرغوب یا خارج از چارچوب استاندارد است که مسئولیت پیمانکار به جبران خسارت را به عهده دارد.

3. عدم رعایت قوانین و مقررات کار: یکی دیگر از مواردی که مسئولیت پیمانکار را بدنبال دارد عدم انجام تکالیف مندرج در قوانین کار توسط پیمانکار می باشد مانند وقتی که پیمانکار از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نموده و در حین انجام کار، یکی از کارگان فوت نماید که در اینصورت کارفرما و پیمانکار در برابر اولیای دم مسئول پرداخت دیه می باشند.

موارد فسخ پیمان

 

موارد فسخ پیمان
موارد فسخ پیمان

در قراردادهای پیمان منعقده مابین دولت و یا سازمان های دولتی با پیمانکاران در موارد زیر می توان اقدام به فسخ قرارداد پیمان نمود:

۱ ) تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده

۲ ) تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

۳ ) تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان

۴ ) تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان

۵ ) تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی

۶ ) تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان

۷ ) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری

۸ ) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار

۹ ) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب

۱۰ ) انحلال شرکت پیمانکار

۱۱ ) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی

۱۲ ) تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران

۱۳ ) هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است ، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

اگر قرارداد منعقده میان کارفرما و پیمانکار مستند به شرایط عمومی پیمان نباشد، طرفین می بایست به استناد شرایط فسخ مندرج در قرارداد یا شرایط فسخ مندرج در قوانین همچون قانون مدنی اقدام نمایند.

نکته :

در صورتی که پیمانکار از فسخ امتناع نماید ، کارفرما می تواند با طرح دادخواست الزام پیمانکار به انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۸ این امر را مطالبه نماید.

 خسارت تاخیر داشتن در کار توسط پیمانکار چگونه پرداخت می گردد ؟

شکایت کارفرما از پیمانکار
خسارت تاخیر داشتن در کار توسط پیمانکار چگونه پرداخت می گردد ؟

مستند به ماده 50 شرایط عمومی پیمان ، اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار در اسناد و مدارک پیمان پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان عملیات موضوع پیمان را تکمیل کنند و آماده تحویل نمایند ، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می باشد.

اما در صورتی که در اجرای باقیمانده ی کار تاخیر صورت گیرد ، مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روزمدت پیمان می باشد.

نحوه پرداخت خسارت تاخیر در کار چگونه است ؟

هرگاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هرروز تاخیر،یک دوهزارم مبلغ باقیمانده کار که دراجرای آن تاخیر شده است باید پرداخت گردد.

هرگاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود ، تا یک دهم مدت پیمان و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان برای هرروز تاخیریک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیرشده است.

هرگاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد ، مجموع خسارت های تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بیشتر شود و مدت اضافه بریک چهارم مدت پیمان برای ادامه وانجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.

 شکایت کارفرما از پیمانکار بابت اضافه پرداخت

در صورتی که کارفرما قرارداد پیمانکاری را خاتمه دهد یا فسخ نماید اما پرداختی هایی که به پیمانکار داشته است، مازاد بر کارهای انجام شده باشد.

در این حالت شکایت کارفرما از پیمانکار بابت اضافه پرداخت ها صورت می گیرد که دادگاه با تعیین کارشناس متخصص در این زمینه و بررسی مستندات طرفین اقدام به صدور رای در این خصوص می نماید.

 مرجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری

در شرایطی که اختلاف ها در حوزه ی مناقصه های پیمانکاری باشند، این شکایت ها به هیات رسیدگی به شکایات در مناقصات ارجاع داده می شوند. در صورت داشتن قرارداد، اگر در قرارداد مرجع حل اختلافی ذکر شده باشد با مراجعه به آن مرجع، حل و فصل اختلاف بعمل خواهد آمد.

در اکثر موارد حل و فصل اختلاف در اینگونه موارد از طریق داوری اتاق بازرگانی یا داور انتخاب شده توسط محاکم انجام می گیرد.

شما می توانید جهت تنظیم دادخواست از وکیل ملکی کمک بگیرید. گروه وکلای حق وران آماده پذیرش دعاوی مرتبط با پیمانکاری می باشد.

 

 

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *