چه مواقعی باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد ؟

مالکیت در بسیاری از مواقع بر اساس سند رسمی محقق می شود و رسمی می باشد. چه مالکیت غیرمنقول (یعنی چیزهایی که قابل انتقال نیستند مانند خانه و زمین ) و چه مالکیت منقول (مثلا خودرو)

در برخی موارد با وجود اینکه خریدار کاملا دیون خود را پرداخت کرده است ، اما فروشنده از حضور برای تنظیم سند رسمی سرباز می زند.

در این گونه موارد می توان از طریق قوانین مربوط به الزام جهت تنظیم سند رسمی اقدام نمود. این کار می تواند توسط خود شخص یا وکیل ملکی انجام پذیرد.

با توجه به اینکه مبنای مالکیت اموال منقول و غیرمنقول سند رسمی می باشد و حتی مبایعه نامه و یا وکالت مبنا نمی باشد ، بنابر این انتقال سند از اهمیت بسیاری برخوردار است.

دعواهای رایج در این زمینه می تواند شامل موارد زیر باشد  :

1- هنگام معامله اموال منقول (مانند خودرو و… ) و یا غیر منقول ( مانند املاک و اراضی ) که دارای سند رسمی هستند  ، فروشنده متعهد شده باشد که در زمان خاصی نسبت به انتقال سند اقدام نماید .

اما ازین اقدام سرباز زند و این اقدام می تواند منجر به بروز دعوا میان خریدار و فروشنده گردد.

2-فروشنده ای که ملک را با مبایعه نامه به چندین نفر بفروشد می تواند منجر به بروز دعوا گردد.

3- فروشنده ای که با وجود فروش و عقد مبایعه نامه و قبل از واگذاری سند ، آن سند را در رهن قرار داده باشد .

در موارد بالا که می تواند منجر به بروز دعوا گردد ، خریدار می تواند با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده از حقوق قانونی خود دفاع کند.

مدارک مورد نیاز جهت الزام به تنظیم سند رسمی :
  1. تصویر قرارداد یا مبایعه نامه
  2. تصویر مصدق گواهی عدم حضور
  3. تصویر مصدق فیش ها یا چک های پرداخت وجوه معامله
  4. شهادت شاهدان
  5. استعلام از اداره ثبت
  6. قرارداد مشارکت در ساخت
  7. قرارداد پیش فروش آپارتمان
  8. قرار معاینه و تحقیق محل

و سایر ادله و مدارک ، که برحسب نوع دعوا مدارک مورد نیاز است.