Rate this post

 

‌‌به موجب بند «الف» مادۀ یك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یكی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌ این مورد بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصرۀ مادۀ 16 و مادۀ 17 قانون مذكور نسبت به مواردی كه ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این‌كه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تكلیف كرده است لیكن در‌ مواردی كه طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسألۀ 3 و مسألۀ 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی- رضوان الله تعالی علیه- زانی، پدر عرفی طفل تلقّی و در نتیجه كلیۀ تكالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهدۀ وی می‌باشد و حسب مادۀ 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبۀ سی‌ام دیوان عالی كشور كه با این نظر‌ مطابقت دارد، به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور ‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.

خلاصه

زانی پدر عرفی مولود زنا محسوب می‌شود و مکلف است برای او شناسنامه بگیرد ولی به موجب مادۀ 884 قانون مدنی، موضوع توارث بین آنها منتفی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *