Rate this post

گرچه طبق مادۀ 1085 قانون مدنی، مادام كه مهریۀ زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد ‌امتناع كند و این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود؛ لكن مقررات این ماده صرفاً به رابطۀ حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبۀ نفقۀ زن مربوط است و ‌از نظر جزایی با لحاظ مدلول مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/ 3/ 1375 مجلس شورای اسلامی كه‌ به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیۀ نفقۀ زن به تمكین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكین ولو به اعتذار‌ استفاده از اختیار حاصله از مقررات مادۀ 1085 قانون مدنی، حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این‌صورت حكم شعبۀ دوم دادگاه عمومی تهران‌ مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با این نظر مطابقت دارد با اكثریت قریب به اتفاق آراء‌ صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

خلاصه

استنکاف زن از انجام وظایف زناشویی در صورت حال بودن مهریۀ وی، مسقط نفقۀ او نخواهد بود امّا به علّت آن‌که شرط اجرای مجازات ترک انفاق (مادۀ 642 ق.م.ا.)، تمکین زوجه است نمی‌توان شوهر او را به اتهام ترک انفاق مجازات نمود با این حال از لحاظ حقوقی زن می‌تواند نفقۀ خود را مطالبه کند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *