نمونه رای رابطه میان اعطاء حق واگذاری عین مستاجره و تغییر شغل

اگر موجر به مستاجر اجازه واگذاری غرفه ای را به غیر داده باشد. مستاجر می تواند به فرد دیگری، با شغل دیگری، که در اجاره نامه نیامده اجاره دهد.

 رای شعبه بدوی

در خصوص دعوی اصلی آقای ک. ح.ن. با وکالت اقای ع. الف. وخانم ن. غ.ق. بطرفیت آقایان وخانمها 1- م.ت. الف.2- م. ص.ز. 3- م. ص.ز. با وکالت آقای ع. م. 4- م. م. 5- الف. ک.م. 6- ع.الف. آ. م. 7- ز. ک.م. 8- ز. ک.م. 9- ب. ک.م. 10- ط. ک.م. با وکالت آقای خ. م. زاده 11- م. ص.ز. با وکالت آقای ع. م. بخواسته صدور حکم بر فسخ قرار داد اجاره موضوع سند اجاره نامه پیوستی وصدور حکم تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی …بخش 8 تهران بازار چ. معروف به سرای م. الف. به پلاک شهرداری 16و16/1 با احتساب خسارات دادرسی ودعوی تقابل وآقایان 1- م. م.خ. 2- الف. ک.م. 3- ع.الف. آ.م.خ. 4- ز. 5- ب. 6- ط. همگی ک.م. فرزند ش. ق. ک.م. خواه با وکالت اقای خ. م. زاده بطرفیت اقایان وخانمها 1- ک. ح.ن. وکالت آقای ع. الف. وخانم ن. غ.2- م.ت. الف.الف. 3- م. 4- م. 5- الف. همگی ص.ز. بخواسته الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به سه سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم تمامی پلاک فوق الذکر که مخلص پرونده اینکه خواهان دعوای اصلی با مالک بودن سه سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم مدعی تخلف مستاجر از جهت تغییر شغل کاروانسرا وانباداری به پوشاک وتعدی از طریق باز کردن درب ورودی به خیابان دیگر هم شده است وخواهان دعوای تقابل ضمن رد دعوای اصلی در خواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را نموده است دادگاه پس از ملاحظه دادخواست ها ولوایح واستماع اظهارات طرفین وبر گزاری جلسات دادرسی با احراز مالکیت موجردر وجود رابطه استیجاری طرفین ونهایتاً در جهت احراز موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر ونظریه کارشناسی مورد اعتراض غیر موجه ومدلل وکیل خواهان دعوای اصلی واقع شده است دادگاه به لحاظ اینکه اقدامات صورت گرفته از سوی خواندگان دعوای اصلی جهت جلوگیری از تخریب ساختمان کاروانسرا وپیشگیری از عواقب وتبعات سوءبعدی وبا هماهنگی شهرداری وسازمان میراث فرهنگی صورت گرفته وتغییر شغل صورت گرفته هم به لحاظ اینکه موضوع شغل سابق منتفی شده وادامه آن به ضرر مستاجرین بودووفق عرف نسبت به تغییر شغل اقدام نموده واز طرفی این تغییر شغل موجب خلل در حقوق موجر نبوده بلکه موجب تعرض در اموال وحقوق مشار الیه دانسته در نتیجه دادگاه ضمن صدور حکم به رد دعواخواهان اصلی وبا پذیرش دعوی تقابل مستنداًبه مواد 194و197و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وماده 19قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 با احراز توجه دعوی نسبت به خواندگان ردیف 2الی آخر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی وتنظیم سند اجاره به پرداخت 3سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم از پلاک فوق الذکر نام خواهانها در شغل فروش پوشاک با اجاره ماهیانه مبلغ هشتصدو نود ریال صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

دکتر زینب جنیدی مقدم

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

اگر موجر به مستاجر و جانشیان او اختیار واگذاری هریک از غرفه های عین مستاجره را داده باشد، این قضیه باعث حق واگذاری صرفا با شغلی که در اجاره نامه آمده است؛ نیست. بنابراین تخلیه به جهت تغییر شغل وجاهت قانونی ندارد.

رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ح.ن. باوکالت آقای ع. الف. وخانم ن. غ بطرفیت آقایان وخانمها:1- م.ت. الف.الف. 2- الف. ص.ز. 3- م. ص.ز. 4- م. ص.ز. 5- م. م.خ. 6- الف. ک.م. 7- ع.الف. الف.م. 8- ز. ک.م. 9- ز. ک.م. 10 – ب. ک.م. 11- ط. ک.م. 12- ق. ک. نسبت به دادنامه شماره214 مورخ94/3/30 صادره ازشعبه25 دادگاه عمومی حقوقی تهران وهمچنین تجدیدنظرخواهی آقایان وخانمها:1- م. م.خ. 2- الف. ک.م. 3- ع.الف. آ. م.خ. 4- ز. ک.م. 5- ب. ک.م. 6- ط. ک.م. 7- ق. ک.م. باوکالت آقای خ.م. ز. نسبت به دادنامه فوق الاشاره که براساس دادنامه موصوف درمورد دعوای آقای ک. ح.ن.( دعوای اصلی) به خواسته فسخ قراردادهای اجاره مستنددعوا وتخلیه بلحاظ تعدی وتفریط وتغییرشغل وانتقال به غیرحکم به رد دعوا صادرگردیده و دعوای خواهانهای تقابل بخواسته تنظیم سندرسمی اجاره وارد دانسته وحکم به محکومیت آقای ک. ح.ن. به تنظیم سندرسمی اجاره صادرگردیده است دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین ، تجدیدنظرخواهی راواردنمیداند زیرا برابرمندرجات دادخواست اقامه شده ازسوی وکلای خواهان اصلی ورونوشت سندمالکیت ومتن اسناداجاره پیوست دادخواست ، آقای ک. ح.ن منحصراٌ مالک سه وهفت هشتم سهم ازکل 45 سهم پلاک ثبتی موردترافع به صورت مشاع مالک میباشدکه حسب ادعا درتصرف استیجاری خواندگان ردیف 1لغایت4 دادخواست اصلی میباشد قرارداردازطرف دیگردراسناداجاره یادشده که به صورت رسمی بین مورث خواهان اصلی به نام ع.ح.ن. بامورث خواهانهای تقابل ش. ک.م. تنظیم گردیده حق انتقال عین مستاجره( مغازه ها ، انبارها وغرفه های داخل سرای م. الف.)به غیربه صورت جزءجزءداده شده وانتقال یک باب دکان یادشده ازسوی مستاجریاقائم مقامان وی به دیگری ناشی ازحق واگذاری تفویض شده ازناحیه مورث خواهان اصلی به مورث خواهانهای تقابل میباشدازاین رودراین خصوص تخلفی صورت نگرفته است وازسوی دیگر باتوجه به مدافعات وکلای خواندگان دعوای اصلی وخواهانهای تقابل ونیزگزارش هیات کارشناسان منتخب دادگاه محترم نخستین، اقدامات انجام شده از سوی خواندگان دعوی، جهت جلوگیری از تخریب ساختمان قدیمی کاروانسرا و تحکیم آن وپیشگیری ازتبعات سوء بعدی آن دراجرای یک پروژه زیباسازی محل مورد اجاره با هماهنگی شهرداری تهران وشهرداری منطقه وسازمان میراث فرهنگی به هزینه سازمانهای یادشده با کسبه محل وبدون دخالت شخص آنان درنحوه اجرای طرح صورت گرفته که اقدامات انجام شده توسط نهادهای حاکمیتی منصرف از تعدی و تفریط موضوع بند 8 ماده14 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356میباشد وبالاخره درمورد ادعای تغییر شغل ازانبارداری و سرایداری به پوشاک قطع نظر از آنچه در دادنامه تجدیدنظرخواسته مستدلاً بیان گردیده است. نظربه اینکه درسند اجاره شغل مستاجرکل سرایداری وانبارداری کل سرای مورد اجاره بالغ بر80 مغازه وغرفه و سرای است تعیین گردیده اما باتوجه به اختیارمستاجر کل وجانشینان وی به واگذاری جزءجزء آن به غیر بدان معنی نیست که مستاجران بعدی نیز همگی به شغل انبارداری وسرایداری اشتغال داشته باشدکه در وضعیت کنونی غیر متعارف هم میباشد. لذا دراین مورد نیزتخلفی احراز نمیگردد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته درخصوص دعوای اصلی صحیحاٌ صادرگردیده مغایرتی با مقررات قانونی نداشته و مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تایید میگردد. درمورد تجدیدنظرخواهی ازحیث صدورحکم به تنظیم سندرسمی اجاره ، نظربه اینکه خواهانهای دعوای مذکور(دعوای تقابل )همگی ورثه مرحوم ش. ک. متعلق مستاجرکل بوده و این امر مورد تایید خواهانهای اصلی نیز میباشد و در نتیجه باتوجه به ماهیت لزوم عقد اجاره رابطه استیجاری سابق با توجه به تصدیق آن ازناحیه وکلای خواهان اصلی برقراراست .نظربه اینکه اسناد اجاره مستنددعوی شغل مستاجرکل سرایداری و انبارداری ذکرشده و از سوی وکیل دعوای تقابل اسناد و مدارک رسمی در مورد سابقه انبارداری ش. ک.م. در سرای میرزا الف. ارائه گردیده است . نظربه اینکه برابر پروانه کسب شماره 3586مورخ 86/7/9 صادره از اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری که به نام آقای م. م.خ. یکی از خواهانهای تقابل صادرگردیده به عنوان انبارداری در سرای م.الف. که اعتبار آن تاپایان سال 1399میباشد و اتحادیه مذکور برابر شماره 21/005/3477 مورخ 94/4/1 که برای شعبه 8 دادگاه عمومی تهران ارسال نموده و اعتبار پروانه یادشده و مدت آن را تایید کرده است لذا با توجه به درخواست وکیل خواهانهای تقابل به تصحیح دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداٌ به ماده 309 قانون آئین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تصریح به اینکه تنظیم سندرسمی اجاره می بایست به نام ورثه مرحوم ش. ک.م. باشرایط مذکور در اسناد اجاره یاد شده و شرایط کلی قراردادها تنظیم شود تایید میگردد. این رای قطعی است.

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *