نمونه رای انتقال منافع توسط مستاجر به غیر

براساس ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 انتقال منافع اجاره به غیر که اصلی مورد تایید در قانون مدنی است مجاز شمرده نمی شود . تنها در دو صورت امکان اخذ جواز از دادگاه جهت انتقال مال به غیر وجود دارد که در روند بررسی رای به بررسی انها خواهیم پرداخت.

 رای شعبه بدوی

راجع به دادخواست تقدیمی آقای م. پ. وکیل دعاوی بوکالت از آقای م. یان به طرفیت خانمها ف. و ف. ج. باوکالت آقای الف. سردار زاده وکیل دعاوی به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر تجویز انتقال منافع ششدانگ 3 باب مغازه از پلاک ثبتی 5533 بخش 8 تهران موضوع سند رسمی اجاره نامه 6053-1351/5/25 دفتر اسناد رسمی شماره 382 تهران و مطالبه خسارات قانونی دادگاه از توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه دلایل و مدارک موجود نظر به اینکه رابطه استیجاری فیمابین بشرح مندرجات سند رسمی مآرالذکر محرز است و با توجه به اینکه حق امضای مورد اجاره از ید مستاجر به غیر سلب شده لذا ارکان و شرایط قانونی درخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره از ید مستاجر به غیر فراهم است لذا دادگاه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و گزارش هیئت سه نفره کارشناسی و با در نظر داشتن مقررات موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره از ید مستاجر به غیر و با در نظر داشتن میزان حق کسب و پیشه به مبلغ شانزده میلیارد ریال صادر و اعلام مینماید و با توجه به اینکه ظرف مدت 6 ماه بموجب سند رسمی انتقال مورد اجاره از ید مستاجر به غیر محقق نشده حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

سمانه آئینه

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

تجویز انتقال منافع توسط مستاجر ملزم به دو شرط اساسی می باشد :

  1. شرط انتقال در قرارداد اجاره نوشته شده باشد.
  2. مالک حاضر به پرداخت حق کسب  و پیشه و تجارت در قبال تخلیه مال اجاره به مستاجر نباشد.

رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران

در مورد دوفقره تجدیدنظر خواهی متقابل الف آقای م. پ. به وکالت از آقای م. یان ب)آقای الف. سردارزاده به وکالت از خانمها ف. و ف. نام خانوادگی هردو ج. از دادنامه شماره 0314-1394/4/30 شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره از ید مستاجر (تجدید نظر خواه ردیف الف )به غیر با در نظر داشتن میزان حق کسب وپیشه به میزان شانزده میلیارد ریال صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده قطع نظر از این که تجدید نظر خواهی ردیف نخست صرفا”به میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیین شده توسط هیئت کارشناسان داشته و با توجه به این که راجع به سه باب مغازه موضوع قرارداد اجاره قرارداد رسمی اجاره به شماره 6053-1351/5/25 دفتر اسناد رسمی شماره 24 تهران بین طرفین (مورث تجدید نظر خواهانهای ردیف ب) وتجدید نظر خواه ردیف اول)منعقد گردیده است که شغل مستاجر تراشکاری قید شده در حالی که در قرارداد اجاره 1351/5/25مربوط به سه باب مغازه که یک باب مغازه اشاره شده نیز جزئی از مورد اجاره بوده شغل مستاجر سوهان کاری و فروشگاه قید شده با این وصف استحقاق تجدیدنظر خواه ردیف الف صرفا” مراجعت به شغل جدید داشته وشغل قبلی تاثیری در تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت نداشته زیرا همان گونه که از عنوان حق یاد شده مستفاد می شود این حق مربوط به کسب وپیشه یا تجارتی است که مستمر بوده و شامل پیشه قبلی نبوده وبر این مبنا ایرادی به نظر هیئت کارشناسان نبوده لیکن با توجه به این که تقاضای تجویز انتقال منافع توسط مستاجر به غیر با توجه به ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 وپذیرش آن مستلزم دو مورد است نخست این که مالک راضی به انتقال مورد اجاره به غیر نباشد دوم این که نامبرده حاضر به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد اجاره به مستاجر نباشد در حالی که تجدید نظر خواه ردیف الف دلیل و مدرکی که بیانگر امتناع تجدید نظر خواهانهای ردیف ب از پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد اجاره باشد اقامه وارائه نکرده است وتکلیف مقرر در ماده یاد شده مربوط به مستاجر (تخلیه )و موجر (پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت)منصرف از اختیار تجویز انتقال منافع به غیر بوده و هر یک از موردهای یادشده آثار جداگانه به ترتیب تخلیه مورد اجاره ودیگری ادامه روابط استیجاری و قائم مقام شدن مستاجر جدید نسبت به تمام شرایط اجاره از جانب مستاجر قدیم بوده واصولا” مالک یا موجر غیر محسوب نشده تا موضوع اولویت وی راجع به تجویز انتقال منافع به غیر طرح شود از سوی دیگر صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر به معنی اجبار مستاجر به تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر ویا الزام به انتقال مورد اجاره به غیر نمی باشد هم چنان که در ماده یاد شده قید گردیده :«هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود »;بر این مبنا تجدید نظر خواهی را وارد دانسته با توجه به موردهای پیش گفته بر گرفته از بخش نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواسته را نقض کرده وبالحاظ این که موجبی برای تجویز انتقال منافع به غیر با وضعیت موجود وجود نداشته واقدامات طرفین در راستای تکلیف قانونی مندرج در ماده 19 قانون روابط موجر و مستجر «تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت »;امکان داشته و تقاضای تجویز نتقال منافع به غیر قابلیت استماع نداشته وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه ردیف الف (خواهن بدوی )را صادرواعلام می دارد این رای قطعی است.

   

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

منیره شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for منیره شفیعی

من منیره شفیعی با بیش از 4 سال سابقه، نویسنده گروه وکلای حق وران هستم . این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *