نمونه رای مطالبه خسارت توسط کارفرما

زمانی که پیمان کاری شما با پیمانکار به اثبات رسید شما می‌‌توانید با تنظیم متن شکایت از پیمانکار ساختمان از پیمانکار متخلف شکایت کنید. ضمن آنکه لازم است لایحه ضرر و زیان پیمانکار تنظیم شود.

 رای شعبه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ر.الف. با وکالت آقای م.ر. و به طرفیت آقای م.د. و خانم ها پ. و پ. و آقایان ه. و ب.ص. و د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان بیان نموده بر اثر گود برداری ملک خواندگان خسارت فراوانی به ساختمان موکلینشان که مالک یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 15/3153 می باشد، وارد شده است و همچنین از تاریخ 31/5/91 تا صدور حکم درخواست تعیین اجرت المثل دارند، خواندگان در بین دادرسی آقای ق.م. را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده اند که در جلسه رسیدگی بیان نموده که موکلینش به عنوان مالک ملک برابر قرارداد مورخ 22/1/91 با شرکت ژ.پ. به مدیریت آقایان ع.ز. و ح.ک. و ک.م. اختیار ساخت و ساز و گودبرداری را به ایشان داده و برابر بند 10 از ماده 8 قرارداد فوق مسئولیت هرگونه خسارت به ساختمان های مجاور را به عهده گرفته اند و همچنین طبق تعهدنامه رسمی مورخ 16/2/91 مجددا خسارات وارده به هم جواران ملک موصوف که طی عملیات اجرایی ساخت سازه نگهبان جداره گود پروژه گ. تعهد نموده اند، لذا مسئولیتی در خصوص ورود خسارات به خواهان ها ندارند، همچنین دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت مزبور و نیز خواهان های پرونده اصلی تقدیم نموده اند، علی ایحال دادگاه با توجه به مراتب و ملاحظه قرارداد و تعهدنامه موصوف و نظر به این که برابر ماده 328 قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا بنای کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است و همچنین برابر مواد 1/12 از قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر و ایضا برابر قواعد حقوقی (من اتلف مال الغیر فهو لهو الضامن) لذا کسی که مسئول خطری می باشد(مسول جبران خسارات ناشی از آن نیز می باشد) مع ذالک مستندا به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی و ثالث صادر می گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران می باشد.

سمانه آئینه

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

برای اثبات تخلفات پیمانکار و مطالبه خسارت از وی لازم است که شما رابطه پیمانی خود را با پیمانکار به اثبات برسانید. برای به اثبات رساندن این رابطه کاری، می‌توانید روش‌های مختلفی را از جمله موارد زیر به کار ببرید:

1.شهادت: شما می‌توانید از کارگران دیگری که برای شما کار کرده‌اند یا افراد دیگری که در جریان پیمان کاری شما بوده‌اند بخواهید که شهادت بدهد تا ثابت شود که شما به عنوان کارفرما، با پیمانکار پروژه پیمان همکاری بسته‌اید.

2.پرینت حساب بانکی: با پرینت از حساب بانکی خودتان و به دست آوردن اطلاعات واریز پولی که برای پیمانکار داشته اید، می‌توانید اثبات کنید که میان شما پیمان همکاری بوده است.

رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها 1ـ ل. 2ـ ر. نام خانوادگی هر دو الف با وکالت آقای م. و به طرفیت آقایان و خانم ها 1ـ پ. 2ـ پ. 3ـ ه. نام خانوادگی همگی ص. 4ـ م.د. 5ـ ب.د. با وکالت آقای ق.م. نسبت به دادنامه شماره 648ـ29/9/91 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی اجمالاً با این استدلال که برابر قرارداد مورخ 23/1/91 بین تجدیدظرخواندگان و شرکت. مسئولیت جبران خسارت ناشی از گودبرداری ملک تجدیدنظرخواندگان به ساختمان مجاور به عهده شرکت مذکور قرارداد شده و با توجه به اینکه هرکس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا انباری کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است (ماده 328 قانون مدنی) و برابر ماده 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه قرارداد مورخ 23/1/91 بین تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به عنوان کارفرما و شرکت ژ.پ. به عنوان پیمانکار جهت گودبرداری در ملک متلعق به تجدیدنظرخواندگان منعقد گردیده و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231 قانون مدنی) این قرار بین نامبردگان و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. نظر به اینکه مسئولیت جبران خسارت ناشی از عملیات اجرایی توسط پیمانکار که به املاک مجاور وارد می شود به عهده کارفرما است و مالکین زمین که در اثر گودبرداری زمین آنها به املاک مجاور خسارت وارد شده می توانند پس از جبران خسارت به زیان دیده به استناد به قرارداد منعقده با پیمانکار به وی مراجعه نمایند، نظر به اینکه دعوی برابر مقررات قانونی اقامه شده، از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است.

   

رأی دیوان عالی کشور

خلاصه جريان پرونده :آقاي ا.. … در تاريخ 9/8/72 دادخواستي به طرفيت آقا ي ا.. .. . به خواسته مبلغ …. تومان بابت اجرت كار تقديم دادگاه حقوقي دو شهرستان قم نموده و با ادعاي كار قالب بندي در بندرعباس براي خوانده و عدم پرداخت دستمزد وي و كارگران او درخواست رسيدگي و صدور حكم مي نمايد . خوانده در جلسه مورخ 2/7/73 اظهار مي دارد : قرار بود خواهان سقف تيرچه بلوك بسازد كه عمل نكرده بابت قالب بندي مقداري وجه پرداختم ولي بابت تيرچه بلوك كاري نكرده اند كه پرداخت نمايم اگر خواهان ثابت كند كه تيرچه بلوك را زده است حاضرم دستمزد وي را پرداخت نمايم .دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين ختم رسيدگي را اعلام و به استناد اينكه تقاضاي خواهان از موارد اختلاف بين كارگر و كارفرما است طبق مواد 1 و 7 و 157 قانون كار قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع ذيصلاح در قانون كار صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد .«رأي »با توجه به قرار داد عادي مستند دعوي كه تحت عنوان پيمانكار و كار فرما بوده و نيز اظهارات طرفين در جلسه 2/7/73 و نوع رابطه حقوقي طرفين قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع مذكور در ماده 157 قانون كار در وضع حاضر صحيح نبوده و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي مستنداً به بند ب ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ارجاع مي گردد.

   

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

منیره شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for منیره شفیعی

من منیره شفیعی با بیش از 4 سال سابقه، نویسنده گروه وکلای حق وران هستم . این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *