نمونه رای فسخ نکاح به دلیل بیماری زگیل تناسلی زوجه

وجود زگیل تناسلی در یکی از زوجین می تواند باعث می‌شود که رابطه جنسی میان زن و شوهر از بین رود. زمانی که مرد یا زنی خارج از چهارچوب ازدواج با دیگری رابطه جنسی برقرار نموده و به زگیل تناسلی مبتلا شود، طرف دیگر می‌تواند هم درخواست طلاق به علت زگیل تناسلی و هم داشتن رابطه نامشروع بدهد.

نکته ای که در این خصوص می توان بدان اشاره نمود این است که بیماری زگیل تناسلی زوجه از بیماریها و عیوب مصرح در قانون مدنی محسوب نمی شود و از موجبات فسخ نکاح نیست.

 رای شعبه بدوی و تجدیدنظر

 اقای ح. ع. ق. دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف. ش. گ. به خواسته فسخ نکاح تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده است که به موجب سند ازدواج با خوانده ازدواج نموده ام مدتی پس از ازدواج متوجه شدم که او سابقا نیز ازدواج نموده و این موضوع را از من پنهان کرده و از طرفی او بیماری پوستی دارد. که ان را نیز مخفی نموده است. این موضوعات موجبات فسخ نکاح را فراهم اورد اظهارنامه ای در تاریخ ۴۰۰/۱۰/۷ ارسال گردید. تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ارجاع شده است. جلسه رسیدگی در مورخ ۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور زوجه تشکیل شده است. خواهان نیز با تاخیر در جلسه حاضر شده است. زوجه پاسخ داده است.که من ناراحتی پوستی نداشته ام که بخواهم پنهان کنم همسرم شکاک و بدبین است.درخواست دارم ازمایش اعتیاد بدهد چون مصرف می کند من قبلا عقد بودم و جدا شدم زوج توضیح داده است از طرف اقوام فهمیدم زوجه قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته و از من پنهان کرده تاکنون اجازه زناشویی را نداده است.اطلاعی از این نداشتم بعد از ۱۰ ماه متوجه شدم زوجه اظهار داشته که روز اول خواستگاری همه چیز را به او گفتم حتی نامه پزشکی قانونی داشتم من بیماری پوستی ندارم. رابطه زناشویی داشته ایم خوانده دادخواست متقابل به خواسته مطالبه مهریه تقدیم که در شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است.و در جلسه مورخ ۴۰۰/۱۲/۲ به دعوی مطالبه مهریه رسیدگی نموده است.و اظهارات زوجه را استماع نموده است.زوج در ان جلسه حاضر نشده است.و زوجه اظهار داشته مهریه ام ۷۰ سکه بهار ازادی است.تقاضای صدور حکم به پرداخت ان را دارم. شعبه *به لحاظ ارتباط دو پرونده با یکدیگر دعوی مطالبه مهریه را به شعبه *ارسال نموده و دادگاه به دو دعوی تواما رسیدگی و در جلسه مورخ ۴۰۱/۳/۱۸ اظهارات طرفین را استماع نموده زوج در ان جلسه اظهار داشته زوجه بیماری مقاربتی و پوستی دارد. و مشکل اعصاب و روان دارد. زوجه ادعای او را انکار نموده است.دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۷۴۳۶ – ۴۰۱ نظر به اینکه زوج به علت ابتلای زوجه به بیماری پوستی خواستار فسخ نکاح شده است؛ هر چند ابتلا زوجه به بیماری محل تردید است.اما باتوجه به اینکه بر فرض وجود این بیماری نمی تواند مثبت حق فسخ برای زوج باشد. چرا که اولا:حق فسخ از اختصاصات عقود مادی است.بطور محدود در عقد معنوی نکاح وضع شده و باید در موضع نص تفسیر شود. ثانیا:این بیماری از جمله بیماریها و عیوب مذکور در بندهای ماده ۱۱۲۳ از قانون مدنی نیست بنابراین دعوی زوج را وارد تشخیص نداده و حکم به رد دعوی او صادر نموده است.واما در خصوص دادخواست زوجه بخواسته مطالبه مهریه به تعداد ۷۰ عدد سکه تمام بهار ازادی باعنایت به تصویر مصدق نکاحنامه مندرج در پرونده وجود علقه زوجیت به سبب عقد نکاح دایم با مهریه مشخص فوق الذکر بین طرفین پرونده محرز است.و با توجه به اینکه خوانده هیچگونه دلیلی دال بر پرداخت مهریه مورد مطالبه ارائه ننموده است.لذا خواسته خواهان را موجه تشخیص و رای بر محکومیت زوج به پرداخت تعداد ۷۰عدد سکه تمام بهار ازادی در حق زوجه صادر نموده است. این رای مورد اعتراض وکیل زوج قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه *ارجاع شده است.و دادگاه تجدید نظر در جلسه مورخ ۴۰۱/۸/۱۸ اظهارات طرفین را استماع نموده زوج اظهار داشته روزهای ازدواج متوجه موضوع شدم و یکسال بعد از ازدواج دادخواست داده ام وکیل زوج تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی را نموده است.و زوجه برای مراجعه به پزشک اعلام امادگی کرده است.دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۷۵۴۸ – ۴۰۱ تجدیدنظرخواهی وکیل زوج را وارد ندانسته زیرا تجدیدنظر خواه و وکیل وی دراین مرحله از دادرسی دفاع موثر و دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید. ابرازنداشته اند وزگیل تناسلی حسب ادعای معترض همانطور که دادگاه بدوی اعلام نموده جزی موارد فسخ در نکاح نمی باشد. ورای صادره باتوجه به محتویات پرونده ودلایل منعکس در ان صحیح ومطابق با موازین قانونی اصدار یافته ومغایرتی با شرع ندارد. ودر نحوه رسیدگی ورعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید.لهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی معترض ، دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است. این رای در تاریخ ۴۰۱/۸/۱۹ به طرفین ابلاغ و زوج در تاریخ ۴۰۱/۹/۹ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۷۵۴۸ – ۴۰۱ صادره از شعبه *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

سمانه آئینه

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم.

ابتلا به زگیل تناسلی در افراد می تواند سبب بروز مشکلات متعددی در رابطه زناشویی گردد. از جمله این موارد می توان به ایجاد مشکل در رابطه جنسی و نگرانی درخصوص خیانت همسر اشاره نمود. حال میخواهیم بدانیم آیا عارضه ی زگیل تناسلی می تواند از دلایل فسخ نکاح در قانون ایران باشد یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت اگرچه مورد مذکور نمی تواند منجر به فسخ نکاح گردد اما می تواند منجر به درخواست طلاق گردد.

رأی دیوان عالی کشور

عقد ازدواج در دیماه ۱۳۹۹ با مهریه تعداد ۷۲ قطعه سکه تمام بهار ازادی منعقد شده است.زوج به دلیل تدلیس در عقد تصمیم به فسخ نکاح گرفته است.و در دیماه ۱۴۰۰ دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نموده است.و دادگاه با توجه به اینکه بیماری مورد ادعای زوج از جمله بیماریها و عیوب مذکور در بندهای ماده ۱۱۲۳ از قانون مدنی نیست موجبات قانونی برای فسخ عقد را احراز ننموده و حکم بر بطلان دعوی او صادر نموده است.فرجام خواهی زوج نسبت به رای صادره از دادگاه تجدید نظر با هیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هییت شعبه مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره ۷۵۴۸ – ۴۰۱ صادره از شعبه *) را ابرام می نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

منیره شفیعیمشاهده نوشته ها

Avatar for منیره شفیعی

من منیره شفیعی با بیش از 4 سال سابقه، نویسنده گروه وکلای حق وران هستم . این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *