اعاده‌ دادرسی نسبت به حکم قطعی

اعاده دادرسی چیست؟!


 

در اعاده‌ دادرسی پرونده مختومه با رای قطعی ، مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ، دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است.

مطابق ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید.

اعاده‌ دادرسی یا بررسی مجدد

اعاده‌ دادرسی یک روش استثنایی  جهت اعتراض به احکام قطعی می باشد.به این صورت که  پرونده مختومه بارای قطعی ، مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در  اعاده‌دادرسی، علاوه  بر صدور حکم به ضرر شخص،  باید حتماً علتی  که توسط قانون تعیین شده نیز وجود داشته باشد. درواقع، جهت طرح این درخواست‌ها، محدود می‌باشد. به همین علت به «روش‌های استثنایی اعتراض به آراء» شناخته می‌شوند.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

جهات و عللی که  براساس آن می توان اعاده‌ دادرسی نمود :

1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ،که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد. بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.                                                                          حیله و تقلب باید توسط طرف مقابل دعوا انجام شده باشد نه شخص ثالث. حیله و تقلب باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد، و این حکم نهایی ضمیمه دادخواست اعاده دادرسی شود.

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.                                                                                            “جعلیت سند باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد و معترض باید حکم نهایی جعلیت سند مورد استناد دادگاه را ضمیمه دادخواست اعاده دادرسی کند.

7- پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست می‌آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

گروه وکلای حق وران

اثبات اصالت سند :

در خصوص اثبات اصالت سند دو حالت وجود دارد .

الف) اگر در دعوای سابق ادعای جعل با تعیین جاعل شده باشد به جنبه کیفری و حقوقی آن توأمان رسیدگی می‌شود و دیگر امکان اثبات اصالت سند و اعاده دادرسی از این جهت وجود ندارد.

ب) اگرادعای جعل بدون تعیین جاعل شده باشد، تنهابه جنبه حقوقی آن رسیدگی شده وراه شکایت کیفری بازاست.

در صورتی که با پرونده جعل روبرو هستید یک وکیل جعل متخصص می تواند روشن کننده و تبیین کننده مسیر صحیح برای شما باشد.

مهلت درخواست جهت اعاده‌ دادرسی :

برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد. هرگاه یکی از کسانی که حق اعاده دادرسی دارند قبل از انقضاء مهلت ورشکسته یا محجور یا فوت شود: مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد مهجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می شود.

آغاز مهلت:

 1.  نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ حکم
 2.  نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
 3. چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است .
 4. در صورتی که جهت اعاده دادرسی، جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل ابتدای مهلت اعاده تاریخ ابلاغ حکم نهایی یا نهایی شدن حکم مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
 5. هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند اثبات گردد.

 

اعاده‌ دادرسی چه آثاری می تواندداشته باشد:

مهم :صرفا درخواست اعاده دادرسی اثر تعلیقی ندارد اما قبول اعاده دادرسی ممکن است اثر تعلیقی داشته باشد مطابق ماده ۴۳۷ آیین دادرسی مدنی

دقت داشته باشید که در صورت قرار قبولی اعاده دادرسی عملیات اجرایی حکم متوقف می‌شود، بدون آنکه از محکوم علیه تامین گرفته شود، چه محکوم به مالی باشد و چه غیر مالی دادگاه با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اعتراض محکوم علیه را صحیح و به جا تلقی کرده است .

اثر مالی یا غیر مالی محکوم به :

اثرمالی یاغیرمالی محکوم به ، به این صورت می‌باشد:

 1. اگر محکوم به مالی باشد اجرای حکم متوقف می‌شود اما محکوم له می‌تواند با دادن تامین ،درخواست ادامه عملیات اجرایی را بنماید .البته اگر امکان اخذ تامین وجود نداشته باشد ،اجرای حکم متوقف می شود.

اگر محکوم به، غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف می‌شود و محکوم له نیز حتی با سپردن تامین نمی‌تواند اجرای حکم را بخواهد.

 1.   قرار قبولی اعاده دادرسی در هر دو صورت( اعم از مالی یا غیر مالی بودن محکوم به) اثر تعلیقی دارد .                                                                                        اگر محکوم به مالی باشد قانونگذار امتیازی به محکوم له داده ،که اگر امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد ،به تشخیص دادگاه از وی تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه  می یابد.
 2. نوع تامین مشخص نیست و به اختیار قاضی است ولی میزان آن باید به اندازه‌ای باشد که اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق و خسارات احتمالی آن را پوشش دهد.
 3. اثر انتقالی فقط در محدوده جهتی که مورد اعاده دادرسی واقع شده منتقل می‌شود.

  شاید به این مطلب علاقه مند باشید

    قرار اناطه + مهلت صدور دعوا بعد از قرار چقدر است ؟

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی :

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ، دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است.

به عنوان مثال ، اگر حکم قطعی توسط دادگاه بدوی یا نخستین صادر شده باشد ، همان دادگاه به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می کند و اگر هم دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر کرده باشد ، همان دادگاه مجددا به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

انواع اعاده دادرسی:

1- اعاده دادرسی اصلی

2- اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی اصلی :

عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادر کننده همان حکم بوده است.

اعاده دادرسی طاری:

عبارت از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده ،نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
اعاده دادرسی تاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است

گروه وکلای حق وران

چگونگی انجام درخواست طاری :

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری، باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد نکته دادگاهی دادخواست اعاده دادرسی طاری دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید.

چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد، موثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم را جع به اعاده دادرسی در آن موثر است ،تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

برای فهم بهتربه مثال زیردقت کنید:

 تصور کنید آقای الف علیه آقای ب دعوای مالکیت یک اتومبیل را اقامه می‌کند چون قولنامه تنظیم شده را ،گم کرده است الف در دعوا پیروز می‌شود و حکم مالکیت او صادر می‌شود .

چند ماه بعد الف به استناد حکم مالکیت ،دعوای اجرت المثل همان اتومبیل را، اقامه می‌کند و در جلسه اول دادرسی به قاضی می‌گوید که سند مکتوم  او (قولنامه) ۱۰ روز پیش پیدا شده و آن را به دست آورده است و بر همین اساس درخواست اعاده دادرسی طاری می کند.

در این صورت دادگاه سه روز به  ب مهلت می‌دهد که دادخواست اعاده دادرسی طاری خود را تقدیم کند .

دادخواست اعاده دادرسی را دادگاه صادر کننده حکم مالکیت ارسال می‌کند و چون رسیدگی به دعوای اجرت المثل منوط به اعاده دادرسی است حکم اعاده دادرسی موثر در دعوای اجرت المثل است رسیدگی به دعوا را تا روشن شدن تکلیف اعاده دادرسی متوقف می شود.

نکته مهم :

چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد.

درخواست پذیرفته شده باعث توقف حکم تا صدور حکم جدید میشود. دادگاه صالح درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده و ماهوی را بررسی می‌کند.

گروه وکلای حق وران

سخن پایانی :

بهترین روش برای اعتراض به احکام قطعی صادر شده از جانب دادگاه  دادخواست اعاده دادرسی می باشد.  دادخواست اعاده دادرسی ، تنها در موارد خاصی امکان پذیر می باشد. بهتر است در این مسیر از یک وکیل ملکی باتجربه  کمک بگیرید تا بتواند از حقوق شما در برابر صدور رأی نادرست  به خوبی دفاع کند.

در صورتی که سوالی در مورد اعاده‌ دادرسی احکام قطعی ، تجدیدنظر و.. را دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

خانم آخرتیمشاهده نوشته ها

Avatar for خانم آخرتی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *