دکتر محمد جواد گوهریان

بیوگرافی : متولد سال 1364

تحصیلات : دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی

فعالیت های دیگر : تالیف و گردآوری بیش از 8 مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی

سابقه فعالیت : آقای دکتر که وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ را برعهده داشته و به خوبی توانسته که آن ها را به سرانجام برساند.

وکالت شرکت ها در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم ۷ شرکت معتبر داخلی و بین المللی از دیگر افتخارات نامبرده است

دکتر محمد جواد گوهریان