رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای ورثه مرحوم ف. الف. آقایان و خانمها 1. ح.الف. 2. م. 3. الف. 4. ف. 5. ک. 6. الف. همگی الف. س. و ر. ب. با وکالت خانم ش. م.گ. و آقای م. ک. بطرفیت آقای الف. الف.پ. بخواسته صدور حکم تخلیه به لحاظ نیاز شخص با احتساب خسارات وارده و هزینه دادرسی که با توجه به قرارداد عادی اجاره تنظیمی بین طرفین به تاریخ 5/9/1372 و دادنامه شماره 818 مورخ 29/7/1391 صادره از شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران که دلالت به رابط استجاری بین طرفین می نماید نظر به اینکه خوانده به وکیل خواهانها طی لایحه ای که به دادگاه تقدیم نموده توافق خود را بر تخلیه ملک مورد اجاره در قبال پرداخت حق کسب و پیشه خوانده طبق نظریه کارشناس اعلام نموده اند بنابراین دادگاه جهت تعیین حق کسب و پیشه مغازه مبادرت به تعیین کارشناس نموده وکارشناس منتخب طی نظریه ای که به دادگاه تقدیم نموده اند میزان حق کسب و پیشه مغازه مورد اجاره را مبلغ 000/000/650/2 ریال تعیین نموده اند و اعلام داشته اند در صورت پرداخت سرقفلی از سوی خوانده – سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه مورد اجاره مبلغ 000/000/750/3 ریال می باشند در حالیکه برابر اجاره نامه عادی تنظیمی بین طرفین خوانده مبلغ دومیلیون ونهصدهزارریال بعنوان ودیعه پرداخت نموده و یک فقره چک یکصد میلیون ریالی نیز جهت تضمین تحویل موجر داده است که معنای مصطح سرقفلی غیر از ودیعه می باشد لذا ودیعه پرداختی قابل افزایش نبوده و باید به همان میزان بر مستاجر برگردانده شود بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و خوانده را به تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت حق کسب و پیشه به میزان 000/000/650/2 ریال از سوی خواندگان محکوم می نماید و همچنین خواهانها موظف هستند ودیعه پرداختی خوانده طی چک تضمینی را به خوانده مسترد نمایند رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران – حسین محمودزاده

رأی دادگاه بدوی

نظربه اینکه در دادنامه شماره 128 مورخ 30/2/1393 صادره از این دادگاه حق کسب و پیشه مغازه مورد دعوی مبلغ 000/000/650/2 ریال قید گردیده است در حالیکه برابر نظریه کارشناس حق کسب و پیشه خوانده درمغازه موضوع دادنامه مبلغ یکصدو ده میلیون تومان تعیین شده است و بنابراین دادگاه به موجب این اصلاحیه حق کسب و پیشه خوانده مغازه موضوع دادنامه را به مبلغ یکصد وده میلیون تومان تعیین و اصلاح می نماید این رای به موجب ماده 301 قانون آئین دادرسی جزء دادنامه اصلی بوده و دادن رونوشت بدون انضمام اصلاحیه ممنوع می باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران – حسین محمودزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.پ. بطرفیت آقایان وخانمها:1- ک. 2- م. 3- ح.الف. 4- الف. 5- الف. جملگی با نام خانوادگی الف.س. 7- ر. ب. نسبت به دادنامه شماره 930128شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن اجابت دعوای تجدیدنظرخواندگان به لحاظ نیازشخصی با دریافت حق کسب و پیشه به مبلغ یک میلیاردویکصدمیلیون ریال بشرح دادنامه تصحیحی شماره406 مورخ93/8/19(باعنایت به مفاد ماد 309 قانون آئین دادرسی مدنی که رای تصحیحی جزء لاینفک رای اصلی میباشد) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجا که بشرح ماده 15 قانون روابط موجرومستاجر سال 1356 وبند3 ماده مذکوردرفرض احراز نیازشخصی صدور حکم با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت میباشد و نظربه اینکه اختلاف طرفین مراجعت به این امردارد که ملک مذکور واجدحق سرقفلی بوده یاخیر و نظربه اینکه بشرح ماده قانونی سابق الذکر و صدور حکم تخلیه به لحاظ نیازشخصی صرفاً مستلزم پرداخت حق کسب وپیشه بوده نه حق سرقفلی لذا دادگاه باعنایت به اینکه نظریه شماره940657 مورخ 1394/8/13(هیات کارشناسی واجدتعیین حق کسب وپیشه به میزان یک میلیاردوسیصد میلیون ریال میباشد و از این حیث مورد ایراد موجهی هم واقع نگردیده لذا دادگاه با اصلاح مبلغ حق کسب وپیشه بشرح رای سابق به مبلغ یک میلیارد وسیصد میلیون ریال مستند به مواد351و358 قانون آئین دادرسی مدنی بارد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض راتایید مینمایدکه بدیهی است رای مذکورمانع مطالبه ورسیدگی به ادعای مستاجر ازباب حق سرقفلی درفرض احرازنبوده رای دادگاه قطعی است.
شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – محمدنقی صوفی

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *