حکم ازدواج زن درزمان عده طلاق

شرایط عده طلاق وعده فوت درانواع طلاق


درعده بودن زن یکی از موانع نکاح است .در زمان عده طلاق زن و مرد می‌توانند درباره خانواده و سرنوشت خود و فرزندانشان اندیشه کنند و قانونگذار برای شوهراین فرصت رافراهم کرده تا در صورت پشیمانی ،با رجوع خود اثر طلاق را از میان ببرد و زندگی مشترک را مجدداً از نو از سر گیرد.

لذا دززمان عده ، ازدواج مجدد باطل است.

عده چیست

مطابق ماده 1151 قانون مدنی عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن ،عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او ۳ ماه است.

چرایی عده طلاق 

در عده بودن زن یکی از موانع نکاح محسوب می شود. مقررات عده طلاق در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده و اما در توجیه عده دلایلی آوردند که به تفصیل درادامه مقاله آمده است.

 1. جلوگیری از اختلاط نسل : ایجاب می‌کند زن تا مدتی بعد از انحلال نکاح نتواند شوهر کند.
 2. احترام به رابطه ی نکاح قبل : نکاح قبل هر قدر ملال آور باشد، باز هم محترم است و احترام به آن اقتضا می‌کند زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح مجدداً از نو ازدواج کند.
 3. جدای این موارد عده طلاق گاه مهلتی است برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی
  در زمان عده  زن و مرد می‌توانند درباره خانواده و سرنوشت خود و فرزندانشان اندیشه کنند و قانونگذار به شوهر امکان داده در صورت پشیمانی با رجوع خود اثر طلاق را از میان ببرد و زندگی مشترک را مجدداً از نو از سر گیرد
حکم ازدواج زن درزمان عده طلاق
شرایط عده طلاق

اقسام عده 

 • عده وفات
 • عده طلاق
 • عده فسخ نکاح
 • عده نزدیکی به شبهه
 • عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع
 • آنچه که بیشتر از اقسام دیگر اهمیت دارد عده وفات و عده طلاق است.
گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران ارائه خدمات مشاوره و وکالت حقوقی

عده وفات

مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهرش باید برای ازدواج مجدد صبر کند که اصولاً ۴ ماه و ۱۰ روز است آیه ۲۳۴ سوره بقره

ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این مورد می‌گوید عده وفات چه در دائم چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ۱۰ روز است.

مگر زن حامله باشد که در صورت عده وفات تا زمان وضع حمل مشروط بر اینکه ، فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل ، از چهار ماه و ۱۰ روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ۱۰ روز است

عده طلاق

اقسام عده طلاق

عده طلاق بر حسب اینکه زن حامله باشد یا نباشد متفاوت است بعضی از زنان هم اصلاً عده طلاق ندارند

 • الف )عده زن حامله مطابق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی تا زمان وضع حمل است . بنابراین هرگاه با فاصله کمی بعد از طلاق، زایمان رخ دهد عده منقضی می‌شود و زن می‌تواند بار دیگر ازدواج کند.

       ب )عده زن غیر آبستن برابر ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی عده طلاق این زنان ۳ طهر است .طهر  در لغت به معنی پاک شدن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دوعادت زنانگی قرارمی گیرد.

 • احتساب سه طهر به این صورت است که طهری که طلاق در آن واقع شده هرچند یک لحظه از آن باقی بماند یک طهر به شمار می‌رود
 • پ) اگر زن با اقتضای سن (یائسگی ) یا با اینکه به سن یائسگی نرسیده و در سن زنانی است که عادت می‌شوند ، عادت زنانگی نبیند ،مدت عده دقیقاً ۳ ماه می‌باشد.
 • ت) عده بذل یا انقضاء مدت که مربوط به نکاح منقطع است با عده طلاق همیشه یکسان نیست

اگر زن حامله باشد عده او با وضع حمل منقضی می شود .اما اگر حامله نباشد در مورد بعضیا انقضای مدت یا فسخ نکاح منقطع مدت کمتری برای عده او در نظر گرفته شده است

مطابق  ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نه بیند که در این صورت ۴۵روز است.

در صورتی که در مورد عده و طلاق سوال دارید می توانید از وکیل خانواده متخصص گروه وکلای حق وران کمک بگیرید.

زنانی که عده طلاق ندارند

 • زنی که بین او و شوهر وی  نزدیکی واقع نشده است
 • زن یائسه

افراد عنوان شده فوق نه عده طلاق دارند نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرحال بایدرعایت شود.

گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران

ازدواج با زنی که در عده است

 1. بطلان و حرمت ابدی
 2.  حرمت ابدی

1. بطلان و حرمت ابدی:

نکاح با زنی که در عده دیگری است در حکم نکاح با زن شوهردار است بنابراین این نکاح باطل و احیاناً موجب حرمت ابدی است. باطل بودن ازدواج وحرمت ابدی درچندحالت اتفاق می افتد.

 • حالت اول : مطابق ماده ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ قانون مدنی اگر کسی با زنی که در عده طلاق است با علم به بودن زن درعده طلاق و حرام بودن نکاح ، ازدواج کند عقد باطل است و این زن مطلقاً بر آن مرد حرام موبد(حرام ابدی) می‌شود.
 • حالت دوم : همچنان اگر ازدواج انجام شود بدون علم به این دو موردفوق ،  یا یکی از آنها و نزدیکی هم رخ بدهد بازهم موجب حرمت ابدی وبطلان ازدواج می شود.
 • حالت سوم :اما در صورت جهل یکی ازطرفین به عده و حرمت نکاح ونزدیکی هم رخ بدهد دراینجا فقط عقد باطل می شود ولی حرمت ابدی بین طرفین به وجود نمی آید.

2. حرمت ابدی

چنانچه یکی از زوجین به این مسئله عالم و دیگری جاهل باشد و اتفاق نیفتاده باشد گروهی گفته‌اند نسبت به هر یک حکم مقتضای خود جاری می‌شود

 • نظریه اول :عالم به مقتضای علمش  و جاهل به مقتضای جهلش حکم صادر می‌شود مثلاً اگر زن عالم به عده و حرمت نکاح باشد و مرد جاهل به آن باشد حرمت ابدی فقط برای زن پدید می‌آید و اگر دوباره این زن با آن مرد ازدواج کند ازدواج از جانب مرد صحیح است و عقوبت ندارد
 • نظریه دوم :این نظر خالی از اشکال نیست زیرا نکاح یک رابطه حقوقی است نمی‌تواند از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل باشد

بعبارت دیگر حرمت ابدی از یک سو مستلزم حرمت ابدی از سوی دیگر است . بنابراین اگر یکی از زن و مرد عالم باشد و دیگری جاهل  باز هم حرمت ابدی بین طرفین حاصل می‌شود.

 

حکم ازدواج زن درزمان عده طلاق
شرایط عده طلاق

زنا با زنی که در عده رجعیه است

زنا بازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود برابر ماده 1054 قانون مدنی

چراکه زنا با زنی که در عده رجعیه است در حکم زنا با زن شوهردار است و همان مجازات کیفری را دارد.

اما زنا با زنی که در عده وفات یا عده طلاق بائن یا عده طلاق به جز عده رجعیه باشد موجب حرمت ابدی نمی‌شود.

مجازات ازدواج زن درعده طلاق 

مقررماده644قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده)

جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08- کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:
1 – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
2 – هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید.

در صورتی که سوالی در مورد عده طلاق ، طلاق رجعی ،طلاق بائن و.. را دارید و در تهران ساکن هستید می توانید از یکی از  ده وکیل خوب تهران که به شما معرفی میشود بهره ببرید.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

 

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

خانم آخرتیمشاهده نوشته ها

Avatar for خانم آخرتی

این مقاله توسط گروه وکلای حق وران، تشکیل شده از وکلای حرفه ای و پایه یک دادگستری با سالها تجربه ، تحریر و نظارت شده است و به منظور پاسخگویی به نیازهای شما گردآوری شده است. در صورتی که شما سوالات مشابه دارید ، پائین همین پست بپرسید تا مطلب مورد نظر شما گردآوری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *